WOB's MinVWS Tekst verzoek Tekst mail wisseling Samenvatting
WOB 1 MinVWS Tekst verzoek 1 Tekst mail wisseling Dit WOB-1 Verzoek van 7 Mei 2021 handelde over resuspensie van fijn stof (ouder fijn stof dat opdwarrelt door autoverkeer). Het kwam tot stand nadat o.a. bleek dat resuspensie niet in dit overzicht van emissiebronnen was opgenomen. Het verzoek bevatte drie bijlagen: 1. het overzicht emissiebronnen, 2. Air quality effects of an urban highway speed limit reduction, een wetenschappelijk artikel uit 2008 dat voor het eerst in Nederlands de omvang van resuspensie enigszins duidelijk maakte. , 3. Luchtvervuiling in Eijsden Limbur een NRC artikel april 2021 over opmerkelijke verbeteringen in de rapportage omtrent PM 2.5 langs verkeerswegen.

Via een online vergadering resulteeerde dit WOB 1 verzoek in deze mededeling van 8 juli 2021 dat "Resuspensie van fijnstof wordt momenteel niet expliciet als term in de lokale berekening van PM2.5 concentraties langs wegen meegenomen". Dat naast resuspensie van PM2.5 ook die voor PM10 niet wordt meegenomen maken de vervolgvragen wel duidelijk.
WOB 2 MinVWS Tekst verzoek 2 Tekst bezwaarschrift
Tekst mail wisseling slot
Tekst mail wisseling start
Dit WOB-2 Verzoek van 29 Juni 2021 heeft als titel "Validatie". Het verzoek bevatte geen bijlagen. De EU Richtlijn Luchtkwaliteit, verder LKR genoemd, bevat tal van voorschriften om de technische uitvoering van alle regels te valideren. Daarnaast is toetsing van het model aan de meetuitkomsten ook een elementair vereiste van gezond verstand voor iedere modelbouwer. Gezien twijfels over deze feitelijk toegepaste validatie, zijn 4 detailvragen gesteld. In eerste instantie kwam deze burgerbrief als antwoord met tal van verwijzingen naar de sites van RIVM en de mededeling dat de gevraagde informatie reeds openbaar is.

Aangezien die mededeling niet correspondeert met de 4 vragen volgde dit vervolgverzoek van 21 juni 2021. Daaruit resulteerde een online vergadering op 11 augustus 2021. In die vergadering beloofde de RIVM, heer Wesseling, de gevraagde info te sturen. Dat bleek dezelfde dag een zee van informatie te zijn in drie mails gezien de omvang van de bijgevoegde bestanden. Bij nadere analyse bleek dat, op de vraag van de definitie regio "Zuid" na, allemaal informatie te zijn al beschikbaar op de RIVM-sites. Maar die informatie correspondeerde wederom niet met de vragen over de vergelijking van reken- en meetuitkomsten op dezelfde locaties. Vandaar dat de tekst van de laatste mail eindigt met de conclusie "Met alle respect voor drukte en vacanties, zou het niet eenvoudiger zijn te bevestigen dat er geen documenten bestaan die reken- en meetuitkomsten op dezelfde locaties vergelijken? Toen daar ook, na aanmaningen, geen antwoord op volgde, is dit bezwaarschrift ingediend op 23 Sep 2021. Er volgde wel een ontvangstbevestiging maar die ontvangstbevestiging betrof ons derde WOB verzoek. Op ons WOB verzoek 2 is ook na bezwaar geen verdere informatie gevolgd.
WOB 3 MinVWS Tekst verzoek 3 Tekst bezwaarschrift
Tekst mail wisseling start
Dit WOB-3 Verzoek van 3 September 2021 heeft als titel "Verificatie". Het verzoek bevatte geen bijlagen. De vragen worden hieronder samengevat tot 6 vragen. Die 6 vragen volgden uit ons nadere onderzoek naar de oorzaken waarom het NSL op bijv. op het drukste N65-kruispunt in Vught, Kennedylaan/M65,(rond 50.000 auto's per weekdag) constateert dat de N65 zelf helemaal geen PM10 en PM2.5 veroorzaakt. Uit onze 6 vragen blijkt dat het NSL tenminste 6 veronderstellingen bevat die volstrekt strijdig zijn met de werkelijkheid die het NSL qua fijn stof beoogt weer te geven. Die 6 veronderstellingen komen boven op 2 andere al bekende veronderstellingen die ook geheel strijdig zijn met de werkelijkheid of regelgeving. Strijdig met de werkelijkheid is dat het NSL veronderstelt dat alle Rijkswegen niet door bebouwde kommen gaan en gemakshalve de bijdrage (SRM 1) van het lokale verkeer op 0 stelt. Een enkele blik op de kaart in Vught maakt duidelijk dat deze veronderstelling gespeend is van iedere werkelijkheidszin. Strijdig met regelgeving is dat sommmige toets- of rekenlocaties verder dan de voorgeschreven 10 meter van de wegrand liggen. Over deze beide al bekende veronderstellingen lopen procedures bij het EU Hof van Justitie.

Die 6 nog onbekende en onterechte NSL veronderstellingen zijn: 1. Negatieve meetwaarden kunnen natuurkundig niet bestaan maar blijken op grote schaal voor te komen, worden zelfs gecompenseerd met positieve meetwaarden en actie om dat te voorkomen is niet bekend. 2. Overdag is er meer verkeer en andere fijn stof uitstoot dan ’s avonds en ’s nachts, maar desondanks zijn stelselmatig PM10 of PM2.5 meetwaarden overdag lager dan ‘s nachts! 3. Het uiterst gering tot zelfs negatieve verschil tussen de meetwaarden van verkeersbelaste en achtergrond locaties is onwaarschijnlijk. Dit onwaarschijnlijk lage verschil heeft meerdere oorzaken die naast het ontbreken van zwaar verkeerbelaste locaties samenhangen met de volgende vragen. 4. Het NSL hanteert hetzelfde uniforme verspreidingsmodel voor verkeersgerelateerde gassen en fijn stof. Voor zover ons bekend bestaat er geen internationale wetenschappelijke literatuur die deze belangrijke NSL aanname bevestigt. 5. Waarom blijft de afstand van meetstations gelabeld “verkeer” tot de wegrand en de bijbehorende verkeersaantallen onbekend. 6. Waarom worden de zogenaamde “dubbeltellingen” voor fijn stof (verkeer en veehouderijen) in de achtergrond gebracht maar zien we die verkeersbijdrage incl. resuspensie niet terug in het drukste kruispunt in Vught.

Helaaas kregen we geen antwoorden op onze vragen. Vandaar dit bezwaarschrift met deze bijlage. Ook na diverse herinneringen en verzoeken de bezwaarfase over te slaan volgde geen antwoord.

Uit deze recente publicatie afkomstig van de TU Eindhoven blijkt bijv. dat fijn stof 15 tot 25 milligram per auto per kilometer zou veroorzaken. Het NSL berekent 0 milligram voor rond 50.000 auto's op het drukste kruispunt in Vught! Uit het voorgaande blijkt dat zowel het RIVM als het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport handelen in strijd met de wet, welbewust trachten relevante informatie te onthouden en het publiek misleidt over de zeggingskracht van het NSL.
Beroepschriften Beroepschriften RvS en Rechtbank den Bosch Tekst Beroepschrift RvS
Tekst Beroepschrift Rechtbank Den Bosch
Vandaar dit Beroepschrift Validatie en Verificatie NSL-Aerius model bij de RvS. De genoemde 8 (6+2) zwaarwegende punten maken duidelijk dat ieder fundament ontbreekt voor het uitgangspunt van het N65 reconstructie plan dat er volgens het NSL geen normoverschrijding luchtkwaliteit zou zijn. Die 8 punten roepen ook de vraag op of aan het NSL wel enige betekenis toegekend kan worden voor verkeersgerelateerde luchtverontreiniging. Voor de liefhebbers van dit staaltje Haagse 'bestuurscultuur' zijn de 7 bijlagen hier beschikbaar: Productie 1, Productie 2, Productie 3a, Productie 3b, Productie 4a, Productie 4b, Productie 4c. We zijn benieuwd hoe de bestuursrechter daar over denkt.

Omdat onzeker is of en hoe de RvS dit Beroepschrift Validatie en Verificatie NSL-Aerius model oppakt bij haar beoordeling van het huidige N65 recontructie voorstel, is een vergelijkbaar Beroepschrift ingediend bij de Rechtbank den Bosch. Links of rechtsom moet zekerheid komen dat aan het NSL betekenis toegekend kan worden voor verkeersgerelateerde luchtverontreiniging.