Nieuwsbrief Helvoirt N65: Prioritering Wegen in Brabant
Geachte Belangstellende/Sympathisant,, 18 april 2011 / Nieuwsbrief 2

BESTUURSAKKOORD PROVINCIE BRABANT

Onze vorige nieuwsbrief besprak de N65 en de Noord-Oost Corridor(NOC)op basis van een MKBA(Maatschappelijke Kosten/­Baten­Analyse) van 1 mei 2008. Deze MKBA gaf een resultaat van € 702 Miljoen (Mio) negatief voor de NOC; de N65 € 209 Mio positief. Dit alles op basis van 50 jaar, 5.5% rente gebaseerd op alleen direct meetbare effecten.

Toch stelt het bestuursakkoord: "Onder 1a: "Binnen het door Provinciale Staten ingestelde spaar- en inves­terings­fonds infra­structuur, dat elk jaar met tenminste 50 miljoen wordt gevuld, zijn voor de komende bestuursperiode de prioriteiten bepaald: de NO-tangent, de N279 en de N69." Onder 4: "Bij het Rijk zal het provinciebestuur aandringen op het oplossen van het capaciteitsprobleem op de A27 en A58 en de aanpak van de N65."

INVESTERINGSOMVANG NOC/N279 NAAR €3.000 Mio

Op 1 mei 2008 werd de investering voor de NOC nog ingeschat op € 1.500 Mio. Bestuursakkoorden van 17 april 2007 en 12 februari 2010 legden nieuwe eisen op tafel.

 • De stuurgroep Brainport-Oost concludeerde mede daaruit op 10 september 2010 dat deze aanvullende (tunnel)eisen een investering van maximaal € 2.495 Mio vergt, circa € 1.000 Mio extra dus. Vooral voor tunnels incl. een tunnel bij Veghel.
 • Op pag. 19 staat dat deze ondertunneling € 1.230 Mio kost. Dit wijst op een kostenonderschatting van € 230 Mio.
 • Bovenstaande bronnen houden alleen rekening met een upgrade van de N279 vanaf Veghel naar de A67(Eind­ho­ven/­Venlo/­Duitsland). Een upgrade van de N279 van Den Bosch naar Veghel, hangt onverbrekelijk samen met de NOC. Die upgrade kost ook ruim 200 Mio.

  Deze aanvullingen brengen de totaal investering NOC/­N279, ex inflatie, met €1.500 Mio richting €3.000 Mio.

  IS DIT BESTUURSAKKOORD NOG REALISTISCH?

  Het MKBA saldo directe effecten stijgt met deze € 1.500 Mio van € 702 Mio negatief naar € 2.202 Mio negatief. Alleen al de 5% rente over € 2.202 Mio, betekent een extra onnodige belastingdruk van € 60 Mio. Er is een toezegging van Den Haag van rond €250 Mio, mogelijk komt €250 Mio uit de Essent-pot. De financiering komt zo dus pas rond over liefst 50 jaar uit de 50 Mio per jaar ex. rente van het spaar- en investeringsfonds. Realistisch?

  Een blik op de kaart laat zien dat de N279 na upgrade de kortste en snelste weg vormt tussen de Randstad/R'dam en Venlo/Ruhrgebied/Duitsland. Verkeer dat nu over de A2 gaat, kiest daarna voor de N279. Die zal dan ook snel vollopen en verder verbeterd moeten worden. De A2 zal alleen nog lokaal verkeer Den Bosch/Eindhoven aantrekken. Of dit alles ook maar 1 kenniswerker voor Brainport Eindhoven aantrekt als gevolg van verbeterde infrastructuur, is maar de vraag.

 • OVERZICHT:
  Bestuursakkoord Provincie Brabant
  Investeringsomvang NOC/N279 gaat naar €3.000 Mio
  Is dit bestuursakkoord nog realistisch?
  Duizenden zienswijzen, procedures
  Politieke besluitvorming

  DUIZENDEN ZIENSWIJZEN, PROCEDURES

  Feit blijft dat deze € 3.000 Mio investering de luchtverontreiniging en dientengevolge hogere sterfte in de circa 5 km bebouwde kom van Helmond rond de A270 niet oplost. Evenmin rond de 3 km bebouwde kom N69 in Waalre en Valkenswaard.

  Ondanks € 1.000 investering in ondertunneling, leveren de huidige NOC-plannen meer luchtverontreiniging, sterfte en lawaai in bebouwde kommen op. Het lijkt er op dat deze aspecten totaal zijn vergeten in de huidige NOC-aanpak. Als gevolg is er veel verzet vanuit de bevolking dat twijfelt over nut en noodzaak. In een volgende aflevering zullen we aangeven dat er betere alternatieven zijn voor mens, natuur en milieu. Met minder investeringen, minder asfalt en betere maatschappelijke kosten/baten verhoudingen.

  De Structuurvisie Brainport heeft circa 1250 zienswijzen opgeleverd en mogelijk daarna een vergelijkbaar aantal bezwaar- en beroep­schriften. De omwonenden N279 tussen den Bosch en Veghel maken zich op voor een vergelijkbaar rondje zienswijzen, bezwaar- en beroep­schriften. Het lijkt er op dat vervolgens een burger­initiatief zal worden geďnitieerd net als bij de Mega-stallen.

  De argumenten tegen de NOC als gevolg van natuuraantasting, luchtverontreiniging en dientengevolge hogere sterfte, zijn sterker dan tegen de Mega-stallen. De huidige aanpak N279/NOC blokkeert alle andere infrastructuur projecten financieel gedurende 50 jaar. De vraag komt dan ook op of de politiek dit alles wil riskeren.

  POLITIEKE BESLUITVORMING

  De eerste test daarvoor is binnenkort op 22 april met de stemming over het provinciaal bestuursakkoord.

  De VVD heeft kans gezien op safe te spelen in dit politiek gevoelige dossier door infrastructuur naar het CDA te verschuiven. De VVD kan zich dus veilig achter het bestuursakkoord scharen. De SP stelde in haar verkiezingsprogramma: "Nieuw asfalt als de Oost- Westverbinding in de wegenruit rond Eindhoven is niet urgent". De joker ligt bij het CDA.

  Zowel CDA als SP lopen echter grote verkiezingsrisico's. Het CDA zal zich misschien de lessen van de Mega-stallen herinneren. Voor de geloofwaardigheid van de SP lijkt tegenstemmen voor de hand te liggen.

  Een tactische oplossing zou zijn om de conclusies in deze nieuwsbrief te laten valideren en betere alternatieven dan de huidige NOC-voorstellen te heroverwegen.

  De Stichting Comité N65 Ondergronds bij Helvoirt, afgekort Comité N65OH, is bereikbaar via e-mail.
  U kunt zich hier online inschrijven om onze nieuwsbrieven te ontvangen of u aan te melden als sympathisant, vrijwilliger en/of donateur.
  Donaties zijn altijd welkom op rekening 1064.94.422 bij de Rabo Bank ten name van de Stichting Comité N65OH in Helvoirt. Bij voorbaat dank!
  Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, klik op: Verwijderen s.v.p.