N65 Ondertunneld bij Vught en Haaren

INTRODUCTIE

Een drukke verkeersweg veroorzaakt lawaai en luchtverontreiniging. Wanneer die verkeersweg ook twee dorpen, Vught en Haaren, doorkruist, zijn stoplichten nodig en verbindingswegen tussen beide dorpshelften. Die stoplichten veroorzaken verkeersvertragingen. In combinatie met verbindingswegen ontstaan ongelukken. Al vele jaren staat de N65 daarom op de nominatie voor een upgrade. Deze discussie loopt momenteel bestuurlijk in het kader van de MIRT.

Deze website geeft onder meer informatie over meetbare gevolgen van verkeersveiligheid, verkeerssnelheid en lucht­verontreiniging door fijn stof. Deze gevolgen zijn vertaald in maat­schappelijke rentabiliteits­studies. Onze conclusie is dat ondertunneling van de N65 in Vught en Haaren de hoogste maatschap­pelijke rentabiliteit biedt. Daarnaast gezondheid, veiligheid, ecologie, optimale verkeersafwikkeling en heling van onnatuurlijke dorpssplitsing.

MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT

Uit deze globale investeringsstudie blijkt dat een upgrade van de N65 met ondertunneling in de bebouwde kom van Vught en Helvoirt rond 500 Mio kost met een meetbaar maatschappelijk rendement van ruim 8%. En dan praten we nog niet over leef- c.q. reisgenot, minder ergernis over lawaai en stoplichten, minder ziekte etc.

Vergeleken bij vele andere infrastructuurprojecten in Brabant bedragen bij de N65 de jaarlijkse kosten van verloren reistijd € 5.9 Mio per km, van verkeerslachtoffers € 11.7 Mio per km. Uit vergelijkende studies blijkt dat alle andere wegen waar Brabant politiek aandacht voor vraagt, deze cijfers bijna altijd aanzienlijk lager liggen. Deze feiten krijgen weinig aandacht in het politiek/bestuurlijke debat.

GEZONDHEID en VEILIGHEID

Het is bekend dat wonen dicht bij een snelweg de levensverwachting verlaagt. De precieze mechanismen zijn onbekend maar de effecten werken tot op 1000 meter van de snelweg. Naast directe verkeersongevallen, speelt ook geluidsoverlast een rol. De belangrijkste factor is verkeersgerelateerde luchtverontreiniging door fijn stof.

Hier krijgt u meer inzicht in het bekende cijfermateriaal toegepast op Helvoirt. De levensverwachting van omwonenden aan de N65 blijkt 5-10% kleiner dan landelijk. Locale cijfers ondersteunen deze conclusie en schatten tenminste 2 oplopend tot mogelijk meer dan 6 vermijdbare doden per jaar in Helvoirt. Extrapolatie naar de hele N65 geeft een schatting van 20-30 vermijdbare sterfgevallen per jaar.

Overzicht:
Introductie
Maatschappelijk rendement
Gezondheid en Veiligheid
Verkeersafwikkeling
Ecologie

VERKEERSAFWIKKELING

De stoplichten op de N65 en de 70/80 km limiet veroorzaken vertragingen en ongelukken in het verkeer. Deze pagina geeft vergelijkende informatie over deze vertragingen en ongelukken. Op de N65 gaat per auto-kilometer daardoor onnodig 0,37 minuut verloren. Dat is hoger dan bij alle andere doorgaande wegen waar Brabant politiek aandacht voor vraagt. Qua verkeersongelukken 'scoort' de N65 als een na hoogste.
De N65 splitst de dorpen Vught en Helvoirt onnatuurlijk in twee.

Sommige locale politici in Helvoirt stellen dat dan maar de maximum snelheid moet worden verlaagd naar bijv. 50 km. Dit zou dan benzine en luchtverontreiniging sparen. Het is inderdaad waarschijnlijk dat benzine bespaard wordt bij lagere snelheden. Of een lagere snelheid geluidsoverlast en luchtverontreiniging vermindert, is kwestieus. Dezelfde auto's doen immers langer over dezelfde weg en staan tenminste even lang stil bij dezelfde stoplichten. De huidige minister denkt dan ook genuanceerder.

ECOLOGIE

Tussen Vught en Tilburg verbindt het Groene Woud bij Helvoirt belangrijke natuurgebieden in de Belgische Kempen met het Nederlandse Rivierengebied. Dit is een belangrijke schakel in de ecologische hoofdstructuur. De N65 sluit deze hoofdstructuur nu af. Via de Leije en Leemputten kan dit met geringe kosten ongedaan worden gemaakt. Voor de Leemputten zie deze investeringsstudie.

De Leye ligt vlak naast Helvoirt. Hierdoor geeft ondertunneling bij Helvoirt de mogelijkheid met relatief geringe kosten de tunnel 200 meter te verlengen onder de Leye. Een oplossing via een wildbrug of wildtunnel met een waterdoorloop van 200 meter is ook erg kostbaar en bijna niet te verwezenlijken zonder nadelige gevolgen.

Ditzelfde geldt voor een korte verkeerstunnel voor het doorgaande verkeer met daarboven een rotonde bij het kruispunt Torenstraat/Molenstraat in Helvoirt. Dit verplicht tot hoge geluidschermen.
Doortrekken van een dergelijke korte tunnel naar beide richtingen met enkele honderden meters biedt in alle opzichten meer perspectief en is slechts fractioneel duurder.

De Stichting Comité N65 Ondergronds bij Helvoirt, afgekort Comité N65OH, is bereikbaar via e-mail.
Schrijf Uzelf hier online in om onze nieuwsbrieven te ontvangen of om u aan te melden als sympathisant, vrijwilliger en/of donateur.
Donaties zijn altijd welkom op IBAN NL05RABO 0106494422 ten name van het Comité N65OH in Helvoirt. Bij voorbaat dank voor uw aftrekbare gift aan deze ANBI(fiscaalnummer 8503 34 305/ dossiernr. 78 471)!