N65 Niet zeuren.
Er moet wat gebeuren!
in Vught en Helvoirt

INTRODUCTIE

Een drukke verkeersweg veroorzaakt lawaai en luchtver­ontreiniging. Wanneer die verkeersweg ook nog twee dorpen, Vught en Helvoirt, doorkruist, zijn stoplichten nodig en verbindingswegen tussen beide dorpshelften. Die stoplichten veroorzaken verkeersvertragingen. In combinatie met verbindingswegen ontstaan ongelukken. Al vele jaren staat de N65 daarom op de nominatie voor een upgrade. De Raad van State blies gelukkig met deze uitspraak eind 2022 het plan voor die dwaze tunnelbak in Vught af.

Maar in deze uitspraak uit 2019 hielp de Raad van State het voorschrift om zeep om te toetsen binnen de voorgeschreven maximaal 10 meter van de wegrand. Het argument luidde dat je verder van de wegrand mag toetsen als daar geen bebouwing is. Ziet U veel bebouwing binnen 10 meter van de wegrand van snelwegen? Twee beroepen bij het Europese Hof werden hier afgedaan met niet ontvankelijk. Uit dit beroepschrift april 2023 bij de Raad van State blijken tal van andere fouten. Lang leve de rechtstaat.

Deze website geeft onder meer informatie over meetbare gevolgen van verkeersveiligheid, verkeerssnelheid en lucht­verontreiniging door fijn stof. Deze gevolgen zijn vertaald in maat­schappelijke rentabiliteits­studies. Onze conclusie is dat ondertunneling van de N65 in Vught en Haaren of de Zuid tangent de hoogste maatschap­pelijke rentabiliteit biedt. Daarnaast gezondheid, veiligheid, ecologie, optimale verkeersafwikkeling en heling van onnatuurlijke dorpssplitsing.

MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT

Uit een nu verouderde globale investeringsstudie bleek dat een upgrade van de hele N65 van Vught tot Berkel-Enschot rond 500 Mio kost met ondertunneling in de bebouwde kommen Vught en Helvoirt en 3 ongelijkvloerse kruisingen en een meetbaar maatschappelijk rendement van ruim 8%. Inmiddels zijn we 2023 en onderzoekt een Task Force nu 4 alternatieven. Gezond verstand en deze summiere kosten/baten analyse, MKBA, voor de Zuid tangent maakt duidelijk dat er maar twee echte alternatieven overblijven.

Die dwaze tunnelbak in Vught had al een zwaar negatieve MKBA. Afwaarderen van de N65 valt af want dit dwingt tenminste 10.000 auto's 365 keer per jaar om 10 km om te rijden over de A59. En met een zeer lage €0,1 reiskosten per km en een lage uurwaardering van €10 bij een snelheid van 100km per uur, kost dat nu eenmaal ieder jaar €7,3Mio (10.000x365x (€0,1x10+ 1/10x€10,0). Dat geeft, contant gemaakt tegen 3% een negatief MKBA saldo van €243 Mio (7,3/0,03). Kortom, werk snel boortunnels in Vught en Helvoirt of de Zuid tangent nader uit!

GEZONDHEID en VEILIGHEID

Het is bekend dat wonen dicht bij een snelweg de levensverwachting verlaagt. De precieze mechanismen zijn onbekend maar de effecten werken tot op 1000 meter van de snelweg. Naast directe verkeersongevallen, speelt ook geluidsoverlast een rol. De belangrijkste factor is verkeersgerelateerde luchtverontreiniging door fijn stof.

Hier krijgt u meer inzicht in het bekende cijfermateriaal. Zelfs de minister en de Gezondheidsraad geven al toe dat wonen naast een drukke verkeersweg tenminste een levensjaar scheelt voor alle omwonenden. In Vught en Helvoirt samen zeker meer dan 10.000 inwoners binnen 1 km van de N65. Dat betekent bij een gemiddelde levensverwachting van 80 jaar een verlies van 125 mensjaren (10.000/80=125).

Volgens de MKBA-regels van IenM wordt de waarde van een verloren levensjaar op €50.000-€110.000 geschat. Dat betekent voor Vught en Helvoirt samen €6,25 tot €13,75 Mio (prijspeil 2015) maatschappelijke baten per jaar!

Overzicht:
Introductie
Maatschappelijk rendement
Gezondheid en Veiligheid
Verkeersafwikkeling
Ecologie

VERKEERSAFWIKKELING

De stoplichten op de N65 en de 70/80 km limiet veroorzaken vertragingen en ongelukken in het verkeer. Deze pagina geeft vergelijkende informatie over deze vertragingen en ongelukken. Op de N65 gaat per auto-kilometer daardoor onnodig 0,37 minuut verloren. Qua verkeersongelukken 'scoort' de N65 hoog. De N65 splitst de dorpen Vught en Helvoirt onnatuurlijk in twee. Kortom, er moet wat gebeuren. Vught toonde zich al jaren geleden voorstander van een autotunnel en produceerde daar zelfs een flyer ove: Van knelpunt naar knooppunt. Helvoirt moest genoegen nemen met eerst een wildtunnel en later een fietstunnel. Iedere logica ontbrak.

Maar de locale politici hebben de strijd tegen Rijkswaterstaat, lees IenW, verloren door niet de goede argumenten in te zetten. En IenW wil alleen maar meer auto’s sneller over de N65 jagen. Naar goedkopere en betere alternatieven is nooit serieus gekeken. Deze voorgeschreven procedures om in een vroegtijdig stadium een MKBA te maken en een klankbordgroep daarbij te betrekken, werden genegeerd. Het eindresultaat is voor 180 Mio een dwaze tunnelbak zonder dak in Vught en een tunnelbakje in Helvoirt. Daarmee boort de politiek niet alleen alle inwoners van Vught en Helvoirt aantoonbaar €300 Mio (3/2,2*220) waardestijging woningbezit door de neus volgens deze CPB publicatie.

Erger is dat dit onbegrijpelijke gedrag blijvend meer dan 10.000 omwonenden binnen 1.000 meter van de N65 jaarlijks van tenminste 125 levensjaren beroofd.

Mede dank zij deze goede argumenten bij de 2020 verkiezingen,leek het gezond verstand te zijn teruggekeerd en konden de partijen die tegen dit 180 Mio kostende bestemmingsplan stemden, de coalitie vormen. Om vervolgens verraad te plegen en achter dit 180 Mio plan te gaan staan.

Nu volgt de eindstrijd. Hopelijk wint in de politieke besluitvorming dit keer het gezond verstand via simpéle kosten/baten analyses. Zo niet, is er juridisch nog een lange weg te gaan bij de Raad van State en het Hof van Justitie EU.

ECOLOGIE

Tussen Vught en Tilburg verbindt het Groene Woud bij Helvoirt belangrijke natuurgebieden in de Belgische Kempen met het Nederlandse Rivierengebied. Dit is een belangrijke schakel in de ecologische hoofdstructuur. De N65 sluit deze hoofdstructuur nu af.

Zowel twee boortunnels als de Zuid tangent lossen dit probleem deels op. Met betrekkelijk geringe middelen kunnen daardoor grote ecologisch voordelen worden behaald voor de ecologische hoofdstructuur in het Groene Woud.
Een van de 3 ongelijkvloerse kruisingen bij Udenhout/­Biezenmortel geeft het natuurgebied de Leemkuilen een belangrijke facelift. Zie deze verouderde investeringsstudie.
- Als wordt gekozen voor twee boortunnels komt er meer verkeer door de aanzuigende werking. De Leye ligt vlak naast Helvoirt, richting Vught. Door de tunnel bij Helvoirt 200 meter door te trekken richting Vught onder de Leije, herstelt de N65 de oude waterhoofdstructuur.
- Als wordt gekozen voor de Zuid tangent, vermindert het verkeersvolume op de N65 tot alleen locaal verkeer met snelheden beneden 50km.

De Stichting Comité N65, afgekort Comité N65, is bereikbaar via e-mail.
Schrijf uzelf hier online in om onze nieuwsbrieven te ontvangen of om u aan te melden als sympathisant, vrijwilliger en/of donateur.
Donaties zijn altijd welkom op IBAN NL05RABO 0106494422 ten name van het Comité N65. Bij voorbaat dank voor uw aftrekbare gift aan deze ANBI(fiscaalnummer 8503 34 305/ dossiernr. 78 471)!