Strafklachten Luchtverontreiniging en Gezondheid langs drukke wegen in Brabantse bebouwde kommen
Copyright: Alle auteurs- en databankrechten worden uitdrukkelijk voorbehouden. Online citeren alleen geoorloofd samen met deeplinken. Op papier alleen geoorloofd mits met volledige bronvermelding en automatische toestemming wederpublicatie alle N65/N270/N279/Traverse-publicaties op deze site.
Datum
Link
Toelichting Summier overzicht van deze strafklachten. Mail hier of blog hier uw suggesties
Toelichting op het waarom van deze strafklachten. De schuldige aan verkeersongevallen wordt actief vervolgd. Milieu overtredingen zoals bijv. asbest, evenzeer. Bij luchtverontreiniging heerst een merkwaardige apathie. Iedereen weet dat het ongezond is maar geen overheid die zich daar echt over opwindt. Toch is langdurige blootstelling aan asbest, minder gevaarlijk dan langdurige blootstelling aan vervuilde lucht. Aan luchtvervuiling langs drukke wegen door bebouwde kommen is best wat te doen maar de overheid kijkt bij infrastructuur naar andere aspecten zelfs als die onrendabel zijn. De ernst van het probleem wordt zelfs gecamoufleerd door IenM via het NSL. Daarbij komt een Nederlandse traditie dat de overheid altijd handelt in het publiek belang en dus alleen goed kan doen. Deze traditie vertaalt zich juridisch in civiele en bestuurlijke rechtspraak waarbij kritische burgers op achterstand staan, o.a. via kostbare en langdurige procedures waar de overheid kat en muis spelletjes speelt. Vandaar deze strafrechtelijke procedures waar het OM en de strafrechter kunnen bewijzen dat ook overheden bij ernstige fouten gecorrigeerd kunnen worden.
30 januari 2015 Klacht in Straatsburg wederom niet ontvankelijk Opnieuw is de klacht niet ontvankelijk verklaard zonder enige argumentatie. Het feit dat dit lot ook bijna 98% van alle andere klachten trof, is een schrale troost. Nu zowel de Raad van State, Openbaar Ministerie als Straatsburg/­EHRM, dit ernstige ambtsmisdrijf afdoen met for­ma­li­tei­ten, zijn de resterende opties beperkt. Juridisch is nu nog de enige oplossing een zeer kostbare en ver­moe­de­lijk langlopende civiele procedure wegens onrechtmatige over­heids­daad. Het Comité tracht nu de noodzakelijke fondsen te wer­ven. Hopelijk zijn er eerder politieke partijen die hun be­stuur­ders vragen waarom het NSL zodanig ver van de wegrand rekent dat nergens norm­over­schrijdingen zichtbaar zijn (wettelijke norm < 10 meter).
26 november 2014 Klacht Straatsburg ingediend +
Producties
De staatssecretaris en alle leden van de Commissie Leefomgeving van de 2e Kamer onderstreepten op 6-11 het belang van een optimale leefomgeving. Om onbegrijpelijke redenen werd het ambtsmisdrijf dat de minister bewust verder van de wegrand toetst dan wettelijk toegestaan, niet besproken. Toch is dit een ernstige aantasting van de leefomgeving die bij meerdere kamerleden bekend is gemaakt. Nu moet Straatsburg maar oordelen over een schriftelijk vast gelegde belangrijke en onweerlegbare wetsovertreding van een minister met grote gevolgen voor de gezondhed van omwonenden aan drukke wegen.
26 october 2014 Concept Klacht Straatsburg Alleen de 2e Kamer kan nog op 6-11-2014 via haar Commissie Leefomgeving deze klacht op eind November tegen de Nederlandse Staat voorkomen. Het zou toch wel opmerkelijk zijn als meerdere lagere overheden en hoogste rechters veroorzaken, dat Straatsburg moet oordelen over schriftelijk vast gelegde belangrijke en onweerlegbare wetsovertreding van een minister.
23 juli 2014
Antwoorden van onze hoogste rechters
Raad van State en
Hof den Bosch
"Quis custodiet ipsos custodes?" ofwel "Wie bewaakt de wachters" van onze rechtstaat? De antwoorden van zowel de (vice) voorzitter Raad van State (Donner) als de president van het Hof den Bosch (Philippart) tonen aan dat de bewaking van onze rechtstaat bij hen niet in goede handen ligt. Zelfs onweerlegbaar schriftelijk bewijs van verwijtbaar overheidshandelen, evident in strijd met duidelijke bepalingen in het Wetboek van Strafrecht, vermag deze hoogste rechters niet tot eigen actie bewegen. Een gang naar Straatsburg is nu onvermijdelijk.
5 juli 2014 Brieven aan voorzitter Hof den Bosch en
vice-voorzitter Raad van State
In een laatste poging een gang naar Straatsburg te voorkomen, is deze brief geschreven aan de voorzitter van het Hof Den Bosch. Gewezen is op de verplichting van het Hof en de Raad van State als openbaar college onverwijld aangifte te doen van dit ambtsmisdrijf met ernstige gevolgen voor de gezondheid in Nederland en dat nalaten een strafbare handeling oplevert. Ook de vice-voorzitter van de Raad van State heeft een soortgelijke brief ten tweede male ontvangen.
10 juni 2014 Hof den Bosch wijst klacht af Het Hof meent dat dit dossier onvoldoende aantoonde dat sprake is van enig strafbaar feit. Toch heeft het Comité onweerlegbaar schriftelijk bewijs naar voren gebracht dat de Minister, daarin gesteund door B&W Haaren, opzettelijk veel verder van de wegrand rekent dan wettelijk toegestaan. Dat heeft grote gevolgen voor leven en gezondheid van velen. Daarbij zijn zelfs de wetsartikelen aangegeven die deze gedragingen strafbaar stellen als ambtsmisdrijf of medeplichtigheid daar aan. Ofwel het Hof kan niet lezen ofwel het Hof wil niet lezen omdat het de overheid zelf betreft. Binnen 6 maanden zal dus een klacht bij EHRM moeten worden ingediend teneinde dit onbegrijpelijke oordeel hersteld te krijgen.
27 mei 2014 Opschorting overige 8 klachten Het OM heeft in haar wijsheid besloten vervolging van de overige 8 klachten tegen GS Brabant, BenW Eindhoven en twee hoofdambtenaren bij IenM op te schorten totdat het Hof een uitspraak heeft gedaan inzake BenW Haaren en Helmond.
13 mei 2014 Pleitaantekeningen 13-5-2014 Deze pleitaantekeningen laten geen ruimte om het schriftelijk bewijs dat sprake is van misdrijf te weerleggen. Toch deed de AG dit schriftelijke onweerlegbare bewijs als slechts een mening. Veel aandacht ging naar een heel formeel punt, laten de statuten van het Comité wel toe iemand uit Helmond te vertegenwordigen. We zijn benieuwd of het Hof poogt deze flagrante schending van de wet, onnodige sterfte ten gevolge hebbende, door nota bene de overheid zelf in de doofpot probeert te stoppen! Uitspraak 10 juni 2014.
7 april 2014 Hof den Bosch 13-5 zitting tegen BenW Helmond en
tegen BenW Haaren
Op 13-5-2014 10.00 uur behandelt het Hof den Bosch de klachten tegen BenW Helmond en Haaren. De AG betoogt inzake Helvoirt primair dat geen sprake is van een strafbaar feit want er is geen sprake van een bewijsbare concrete benadeling van de gezondheidssituatie van omwonenden. Secundair zou hier sprake zijn van een bestuursrechtelijke procedure en is het strafrecht niet aangewezen nu er bestuursrechtelijke procedures lopen. In Helmond betoogt de AG dat het Comité niet ontvankelijk is want niet rechtstreeks belanghebbende. De pleitnota's zullen aantonen dat de AG beide dossiers wel erg slecht gelezen heeft.
11 maart 2014 Antwoord vice-voorzitter Raad van State De vice voorzitter weigert te communiceren over uitspraken of lopende procedures want dat zou niet in overeenstemming zijn met de onafhankelijke positie van de afd. Rechtspraak. Mooi excuus om aan zijn wettelijke plicht ingevolge art. 162, lid 1 niet te voldoen. Veel andere echt onafhankelijke organen schromen normaliter niet om zich uit te spreken over eigen wettelijke verplichtingen.
12 februari 2014 Verzoek aan vice-voorzitter Raad van State Dit verzoek herinnert de vice-voorzitter van de Raad van State aan zijn wettelijke plicht ingevolge art. 162, lid 1 om als ambtenaar en als voorzitter van openbaar college aangifte te doen van een strafbaar feit. Het blijkt immers dat de afd. Rechtspraak geheel voorbij gaat aan schriftelijk bewijs dat de overheid op een essentieel punt van de Europese Richtlijn en de wet Milieubeheer (afstand tot de wegrand kleiner dan 10 meter) veel grotere afstanden hanteert waardoor slechts weinig overschrijdingen zichtbaar zijn in het NSL.
20 januari 2014 Klacht bij Hof den Bosch tegen BenW Helmond en tegen
BenW Haaren
De grondslagen van de klacht zijn het arrest Oneryildiz-v.-Turkey en art. 162 Wetboek van Strafvordering. Oneryildiz-v.-Turkey maakt duidelijk dat ook voor overheden strafrechtelijke verantwoordelijkheid bestaat als de overheidsplicht om bedreigingen voor het recht op leven in art. 2 EVRM door politieke en bestuurlijke afwegingen wordt verzaakt. Welbewust verder van de wegrand rekenen dan de wet toestaat en zo normoverschrijding te ontkennen betekent ambtsmisdrijf ingevolge art. 355 lid 4 WvS. Nu de betrokken BenW's daaraan bewust meewerken en weigeren de onverwijlde aangifte gevorderd in artikel 162 Sv uit te voeren, ligt vervolging voor de hand.
9 december 2013 Aangifte Strafbaar Feit Hoofdambtenaren IenM Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) onderhoudt het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Het blijkt dat afstand tot de wegrand in NSL welbewust en systematisch zodanig wordt bepaald dat echte overschrijdingen nauwelijks zichtbaar worden. De wet schrijft duidelijk voor dat nergens overschrijdingen mogen bestaan behalve op plaatsen waar het publiek geen toegang heeft(rood stoplicht 1). Verder schrijft de wet duidelijk voor dat getoetst moet worden op maximaal 10 meter van de wegrand (rood stoplicht 2). Het blijkt dat het NSL bijna overal toetst op 20-30 meter van de wegrand. Geen wonder dat het NSL geen overschrijdingen laat zien! Dit rijden door 2 rode stoplichten van IenM heeft grote gevolgen. Zowel voor de gezondheid als voor de middelenallocatie infrastructuur.
12 november 2013 OM weigert BenW Haaren te vervolgen Het OM blijft bij haar mening dat geen sprake is van enig strafbaar feit.
11 november 2013 Aangifte Strafbaar Feit GS Noord-Brabant Samen met diverse andere groeperingen en personen zijn nu ook aangiftes gedaan tegen Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Deze aangifte van het Comité N65 toont met feiten aan hoe GS Brabant bij de voorgenomen investeringen infrastructuur van meer dan € 1,3 Miljard de gezondheidsgevolgen van luchtverontreiniging langs de drukste wegen in bebouwde kommen systematisch negeert. Focus blijft liggen op nieuwe wegen door natuur en buitengebied met zeer negatieve kosten/baten analyses ver beneden 1 terwijl ondertunneling van die drukste wegen zeer rendabel uitpakt met een MKBA-factor boven 2 en budgettair ook nog minder kost.
17 oktober 2013 Aangifte Strafbaar Feit BenW Haaren Deze strafklacht tegen BenW Haaren toont met feiten aan hoe BenW de gezondheidsgevolgen van luchtverontreiniging langs de N65 bagatelliseert. Focus ligt op een onrendabele ecotunnel en een fiets brug/tunnel en een veel rendabeler autotunnel wordt weggeschreven via de Startbeslissing N65. Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtverontreiniging (NSL) plaatst meet- enrekenpunten bewust veel verder van de wegrand dan toegestaan. BenW weet dat dit een ambtsmisdrijf is ex. art. 355 lid 4 WvS. Aan de aangifteplicht ex. Artikel 162 Sv gaf B&W geen gehoor.
17 oktober 2013 Aangifte Strafbaar Feit BenW Eindhoven Deze strafklacht tegen BenW Eindhoven toont met feiten aan hoe BenW de gezondheidsgevolgen van luchtverontreiniging langs de Kennedylaan bagatelliseert. Liever wordt geinvesteerd in een onrendabele NOC/Brainport/N279 door natuur en buitengebied. Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtverontreiniging (NSL) plaatst meet- enrekenpunten bewust veel verder van de wegrand dan toegestaan. BenW weet dat dit een ambtsmisdrijf is ex. art. 355 lid 4 WvS. Aan de aangifteplicht ex. Artikel 162 Sv gaf B&W geen gehoor.
17 oktober 2013 Aangifte Strafbaar Feit BenW Helmond Deze strafklacht tegen BenW Helmond toont met feiten aan hoe BenW de gezondheidsgevolgen van luchtverontreiniging langs de N270 bagatelliseert. Liever wordt geinvesteerd in een onrendabele NOC/Brainport/N279 door natuur en buitengebied. De N279 wordt zo de drukste en kortste weg tussen de Randstad en Duitsland en loopt vlak langs woongebieden zoals Brouwberg, Dierdonk, Rijpelberg. Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtverontreiniging (NSL) plaatst meet- enrekenpunten bewust veel verder van de wegrand dan toegestaan. BenW weet dat dit een ambtsmisdrijf is ex. art. 355 lid 4 WvS. Aan de aangifteplicht ex. Artikel 162 Sv gaf B&W geen gehoor.