Indien deze nieuwsbrief niet goed leeebaar is, klik hier.
Nieuwsbrief Helvoirt N65: Prioritering Wegen in Brabant
Geachte Mevrouw/Heer Belangstellende, 31 augustus 2011 / Nieuwsbrief 4

BRAINPORT NAAR DE FILISTIJNEN?

D66, GL, PvdA en PvdD typeerden het Statenbesluit van 1 Juli 2011 inzake Brainport als NoBrainer. Volgens Brabants Dagblad (BD) van 9 Juli gaat Brabant daarmee zelfs bij Eindhoven naar de Filistijnen. BD trekt de volgende ontmoedigende conclusies uit het recente besluit van de Raad van State(RvS) inzake de A4 tussen Delft en Schiedam: Politiek en bestuur wegen het maatschappelijk gewicht van de belangen af en de rechter beoordeelt alleen of de overheid zich aan haar eigen wetten en regels houdt. Als geldgebrek Brainport al niet redt van de Filistijnen, wordt het procederen vanuit ongewis perspectief. Aldus BD. Die conclusie op basis van dat arrest is o.i. voorbarig.

POLITIEK EN BESTUUR ZIJN HET NOG LANG NIET EENS

-Het tracébesluit A4 toonde met maar liefst 10.027 positieve inspraakreacties van de in totaal 10.945, een krachtig maatschappelijk draagvlak. Slechts 2 van de 17 betrokken bestuursorganen stemden tegen.
-De structuurvisie Brainport daarentegen toonde het ontbreken van maatschappelijk draagvlak met 1270 zienswijzen waarvan 1159 negatief of met voorwaarden. De Brabantse SP stemde alleen maar voor omdat dit nu eenmaal zo was afgesproken. De locale SP-afdelingen konden zich wel eens heel ander opstellen conform hun programma. De PVV toonde zich op milieugronden tegelijk vóór- en tegenstander(BZOB) van de Structuurvisie. Het politieke draagvlak is dus beperkt. Hoe de betrokken Brabantse bestuursorganen zich uiteindelijk gaan opstellen is nog onduidelijk. De bestuurlijke potjes handje drukken over de financiering zijn begonnen. De provinciale inzet is dat alle extra kosten voor leefbaarheid(lees tunnels etc.) uit de gemeentelijke ruif moet komen.

Recent beklemtoonde de RVS nog eens haar vaste jurisprudentie dat een gemeente bij de vaststelling van een bestemmingsplan, na belangenafweging, niet is gebonden aan provinciaal beleid zoals neergelegd in de structuurvisie. De vraag rijst in hoeverre GS via de Crisis- en Herstelwet (CHW), sommige gemeentes monddood wil maken en wat die dan gaan doen.

BELANGENAFWEGING MOET NOG PLAATSVINDEN

Dit najaar komt de financiering van alle Brabantse infrastructuur projecten aan de orde. Hieronder volgt de samenvatting van een meer gedetailleerd overzicht.

NaamAuto's paTijdverlies
min km
Vermijdbare
ongevallen
Investering
Mio €
N279 Noord7 Mio0,340,28 pa/km 200-300
N279 Zuid5 Mio0,340,06 pa/km1500-3000 grote Ruit
N27012 Mio0,100,93 pa/km0
N696 Mio0,974,28 pa/km200-300
N6513 Mio0,482,17 pa/km 100
Kennedylaan23 Mio0,383,39 pa/km0

Naar algemene verwachting, gesteund door verkeers­model­len, zal het verkeer over de N270 en de Kennedylaan nauwelijks afnemen door de grote Ruit en het Wilhelmina alternatief. De volgende conclusie lijkt duidelijk.
Middelen toewijzen bijna omgekeerd evenredig aan ver­keers­inten­siteit, tijdverlies en vermijdbare ongevallen, gaat ieder gezond verstand te boven. De minst drukke N279 weg van Brabant upgraden tot drukste weg, is ..........!!

Daar komt bij dat het tracébesluit A4 een maat­schap­pelijke kosten/­baten analyse (MKBA) kende met een positieve baten/­kosten­verhouding van circa 3. De structuur­visie Brainport toont geen enkele MKBA. Uit eerdere ambtelijke MKBA's voor het gehele traject N279/Brainport met alleen directe baten en lasten,  blijken negatieve baten van ten­minste €1.757 Mio. Een positieve baten/­kosten­verhouding is dus onmogelijk. Zoals GL al ter vergadering opmerkte laat de overheid dit niet passeren. Uit deze uitspraak RvS onder ro. 4.2 blijkt dat het overleggen van een MKBA juridisch vereist is en uit deze uitspraak RvS blijkt dat de RvS ook inhoudelijk op de argumenten ingaat. De bestuursrechter laat deze negatieve MKBA dus ook niet passeren.

GEDEPUTEERDE GROEF ZIJN EIGEN JURIDISCH GRAF
Politiek en Bestuur zijn het nog lang eens
Belangenafweging moet financieel nog plaatsvinden
Gedeputeerde groef zijn eigen juridische graf
Meest milieuvriendelijke alternatief niet onderzocht
Conclusie: Brainport politiek en juridisch onhaalbaar

GEDEPUTEERDE GROEF ZIJN EIGEN JURIDISCH GRAF

Volgens de gedeputeerde in punt 5, 31:50 audioverslag is een klein stukje weg aanleggen en de rest maar open laten planologisch onmogelijk. Dat klopt! De wet geeft zelfs harde aanwijzingen dat dit echt niet kan. Zie bijv. AWB afd. 3.5 over samenhangende besluiten, met name art. 3:23 en 3:24. Bestuursorganen zijn verplicht rekening te houden met de onderlinge samenhang van besluiten en deze zoveel mogelijk gelijktijdig aan te vragen. Verder verplicht de Wet Milieubeheer (WMB) art. 7:35 rekening te houden met alle gevolgen van een activiteit. Of die activiteit nu de N279 Noord is of de N279 Zuid als onderdeel van Brainport, doet er niet toe. Het is onmogelijk over het ene te besluiten en het andere open te laten in afwachting van concrete bestemmingslannen.

De N279 Noord komt dit najaar aan de orde. Beroep daartegen op deze grond is dus waarschijnlijk succesvol. Zeker nu mak­kelijk is aan te tonen dat ge­combineerde N279 de drukste weg van Brabant wordt, een gegeven dat in alle ambtelijke analyses over het hoofd is gezien.

MEEST MILIEUVRIENDELIJK ALTERNATIEF (MMA)

Een motie voor een quick scan van het groene tunnelplan, heeft het niet gehaald. Het gebruikte argument was dat ondertunneling eerder was verworpen door Helmond en Eindhoven. Dit argument is niet valide want toen was tunnelbebouwing nog niet toegestaan door RWS zoals een D66-interruptie al constateerde. Die oude tunnelplannen waren overigens ook niet vergelijkbaar.

De RvS kan deze beroepsgrond dus moeilijk laten passeren gezien haar uitspraak bij de A4 (ro. 2.7.3). Daar komt bij dat dit MMA goedkoper is, innovatiever, geen nieuwe problemen met luchtverontreiniging veroorzaakt en bestaande oplost.

Geen enkele appellant bij de A4 besteedde aandacht aan het recente advies van de Gezondheidsraad over gezondheid en sterfte als gevolg van luchtverontreiniging bij wegen.

In ro 2.40 - 2.41 hield de RvS bij de A4 vast aan de meetwaarden zoals vastgesteld door het NSL. Dit bepaalt met slechts 60 meetpunten in heel Nederland en veel rekenmodellen, overal de luchtkwaliteit o.b.v. Teom apparatuur. Inmiddels tonen de nieuwste UFP-meters voor het gevaarlijkste ultra-fijn stof PM2,5 een veelvoud aan van die TEOM-metingen. Die meten alleen PM10.

Dat wordt een interessante juridische discussie die op Europees niveau uitgevochten kan worden: sterfte bij EHRM in Straatsburg en HvJ over EU richt­lijn lucht­verontreiniging die vanaf 2015 de grens­waarde PM2,5 op 25 ug/m3 legt voor de gehele zone.

BRAINPORT LIJKT POLITIEK JURIDISCH ONHAALBAAR

Bovenstaande argumenten kunnen slechts tot één conclusie leiden. Voorzover PS een belangenafweging zou maken strijdig met ieder gezond verstand, zal Den Haag wel dwars gaan liggen gezien de leidraad OEI.

Mocht de Minister desondanks besluiten voldoende geld beschikbaar te stellen, dan komen burgers in het geweer om de RvS er op te wijzen dat de overheid zich niet houdt aan haar eigen wetten en regels.

De samenhang tussen de verschillende tracébesluiten wordt miskend net als negatieve kosten/­baten­analyses, het MMA, sterfte en Europese grenswaarden.

Het CDA mag hopen dat hun gedeputeerde het niet zover laat komen. Van megastallen naar megawegen en megablunders, kost weer veel stemmen.

De Stichting Comité N65 Ondergronds bij Helvoirt, afgekort Comité N65, is bereikbaar via e-mail.
U kunt zich hier online aanmelden voor nieuwsbrieven of als sympathisant, vrijwilliger en/of donateur.
Donaties zijn altijd welkom op rekening 1064.94.422 bij de Rabo Bank ten name van de Stichting Comité N65OH in Helvoirt. Bij voorbaat dank voor deze aftrekbare gift aan deze ANBI(fiscaalnummer 8503 34 305/ dossiernr. 78 471)!
Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, klik op: Verwijderen s.v.p.