Indien deze mail niet goed leesbaar is, klik hier.
Nieuwsbrief Prioritering Wegen in Brabant
Geachte Mevrouw/Heer ........, 22 oktober 2013 / Nieuwsbrief 8

Uitnodiging dinsdag 5-11-2013 19.30 uur

Ook in Brabant zijn er er nog steeds personen die twijfelen of drukke wegen door bebouwde kommen wel gevolgen heeft voor de gezondheid van omwonenden. Daarom organiseert het Comité N65 dinsdag 5 november een informatie- en discussieavond over de problematiek van luchtverontreiniging van drukke wegen door bebouwde kommen zoals de N65 bij Helvoirt.

Alle belanghebbenden, belangstellenden, alsmede overheden en raads-, GS-, en 2e kamer leden zijn hiervoor van harte uitgenodigd!

Na elke voordracht is gelegenheid tot het stellen van vragen aan de sprekers. Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie. Aan de hand van stellingen zal de mening van de aanwezigen worden gevraagd. Deze avond wordt gehouden in de Gildezaal van Brasserie de Bolle Keizer, Lindelaan 58 in Helvoirt. Aanvang 19.30 uur, sluiting uiterlijk 22 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur en de toegang + koffie is gratis!

Als gastsprekers zullen optreden:


• Prof. Dr. Ir. Onno van Schayck, hoogleraar preventieve geneeskunde aan de Universiteit van Maastricht, tevens lid van de Gezondheidsraad. Het thema van zijn voordracht is: de werkingsmechanismen tussen ons lichaam en luchtverontreiniging.

• Dr. Gerard Hoek, universitair docent aan de Universiteit van Utrecht, tevens verbonden aan IRAS (Institute for Risk Assessment Sciences). Publiceerde veel studies over gezondheidseffecten van lucht­ver­ont­reiniging, recent nog over lucht­ver­ont­reiniging in Brabant. Zijn voordracht zal gaan over de gezondheidseffecten van lucht­ver­ont­reiniging in Brabant.

• Mr. Drs. Corneel Spil RMC, voorzitter van het Comité N65. Zijn voordracht zal in begrijpelijke taal de concrete gezondheidsgevolgen van de N65 voor Helvoirt belichten.

Juist overheden en volksvertegenwoordigers zijn welkom

Ook zijn er in Brabant nog veel overheden en raadsleden die zich bij hun beslissingen qua infrastructuur niet altijd bewust zijn van de gezondheidsgevolgen voor omwonen­den van drukke wegen door bebouwde kommen. Toch wordt er in Brabant meer dan € 1,3 Miljard geinvesteerd in infrastructuur (N279/­NOC/­Brainport/­N69/­N65.

Door goed te luisteren, kunnen juist overheden, raads-, GS- en 2e kamerleden maar ook betrokken ambtenaren begrijpen waarom luchtverontreiniging direct betrokken moet worden bij alle besluiten infrastructuur.

Terecht worden milieuovertredingen, bijv. asbest vaak hard aangepakt. Uit dit rapport van de Gezondheidsraad over de risico’s van milieu- en beroepsmatige blootstelling aan asbest, blijkt dat de risico's van blootstelling aan asbest gedurende 30 jaar onder omstandigheden geringer zijn dan langdurige blootstelling aan luchtverontreiniging. Verbazingwekkend is dan dat bij asbest actief wordt opgetreden door de overheid maar het OM overheden verantwoordelijk voor verkeersgerelateerde lucht­veront­reiniging niet vervolgt.

Inhoudsopgave:
Uitnodiging dinsdag 5-11-2013 19.30 uur
Als gastsprekers zullen optreden
Met name overheden en raadsleden zijn welkom
Wie niet horen wil moet voelen
Burgers in opstand

Wie niet horen wil moet voelen

Het gaat om onderstaande plannen:
N279/­NOC/­Brainport: De bestuurscoalitie in GS (VVD, CDA en SP), gesteund door PVV luistert niet en drukte in 2011 de Structuurvisie door. Een motie PvdA, D66, GL, PvdD om een tunnelalternatief te onderzoeken, werd dus ontraden. De woorden luchtverontreiniging en gezondheid voor bestaande drukke wegen door bebouwde kommen kwamen zelfs niet aan de orde. Concreet staat nu alleen voor de N279 Noord beroep bij de Raad van State open. Meerdere partijen hebben beroep ingediend.

N69 Grenscorridor: De bestuurscoalitie in GS (VVD, CDA en SP) luistert ook hier niet naar de signalen en drukte in 2012 het Gebiedsakkoord er door. Het wachten is nu nog op een definitief regionaal advies van de Stuurgroep.

N65: De VVD minister drukt samen met de VVD wethouder in Haaren in 2013 de Startnotitie N65 er door.

Het heftige verzet kan niet worden afgedaan als Nimby gedrag. Het gaat om meer dan €1.336 Mio investering met maatschappelijke kosten/baten analyses (MKBA's) die aantonen dat de bestaande plannen een negatief rendement hebben: N279 met 0.74, NOC/Ruit met 0,68. Het alternatief, ondertunneling van de drukste wegen in Brabant, is wel rendabel met een MKBA-factor boven 2 en ook budgettair voordeliger. Uitvoering daarvan spaart jaarlijks een geschatte met verkeersdoden vergelijkbare jaarlijkse sterfte van tenminste 31-74 per jaar.

Burgers in opstand

Sinds de Crisis en Herstelwet heeft de Raad van State 'lastige' burgers in beroep zelden gelijk gegeven. Vandaar dat inwoners van Eindhoven, Helmond en Helvoirt mede een preëmptieve aanpak kozen:
Klacht bij EHRM in Straatsburg. Belangrijkste argument is schending van EVRM art. 2, recht op leven. Het arrest Öneryildiz verbiedt het gedogen van gezondheids­bedreigingen. Uit de jurisprudentie blijkt verder dat overheden bij art. 2 geen enkele beleidsvrijheid hebben. Alleen het onmogelijke kan niet worden gevraagd.
Bezwaarschrift weigering aanpassing Startbeslissing N65. Dit bezwaarschrift attendeert de Minister op een ambtsmisdrijf ingevolge art. 355 lid 4 WvS. Opzettelijk in het NSL afstanden tot de wegrand verder plaatsen dan wettelijk is toegestaan, suggereert een veel te mooi beeld van luchtverontreiniging langs drukke wegen door bebouwde kommen. Mede daarom is de Startbeslissing N65 strijdig met de Wet Milieubeheer c.q. RBL 2007 c.q. Richtlijn 2008/50/EU, Code Maatschappelijke Participatie, Handreiking MIRT-verkenning en de Richtlijnen Oei.
Strafklacht tegen BenW Eindhoven, Helmond en Haaren. De gezondheidsgevolgen van luchtverontreiniging baga­tel­liseren is strijdig met Öneryildiz. Asbest schandalen worden wel actief vervolgd door het OM. Waarom bij luchtverontreiniging niet? De gevolgen daarvan blijken zelfs ernstiger. Aan de aangifteplicht bij ambtmisdrijven ex art. 162 Sv geven B&W geen gehoor.

De Stichting Comité N65 Ondergronds bij Helvoirt, afgekort Comité N65, is bereikbaar via e-mail.
U kunt zich hier online aanmelden voor nieuwsbrieven of als sympathisant, vrijwilliger en/of donateur.
Donaties zijn altijd welkom op rekening 1064.94.422 bij de Rabo Bank ten name van de Stichting Comité N65OH in Helvoirt. Bij voorbaat dank voor deze aftrekbare gift aan deze ANBI(fiscaal nummer 8503 34 305/ dossiernr. 78 471)!
Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, klik op: Verwijderen s.v.p.