t t t t t
Procedure Overschrijding Luchtverontreinigingsnormen Kennedylaan Eindhoven
Copyright: Alle auteurs- en databankrechten worden uitdrukkelijk voorbehouden. Online citeren alleen geoorloofd samen met deeplinken. Op papier alleen geoorloofd mits met volledige bronvermelding en automatische toestemming wederpublicatie alle Kennedylaan-publicaties op deze site.
Straatsburg/EHRM: Deze bestuurlijke procedure wordt ook vervolgd via een klacht in Straatsburg/EHRM wegens schending art. 2, 8 en 13 alsmede het 1e Protocol EVRM.
Strafklacht: Deze bestuurlijke procedure wordt ook ondersteund via een strafklacht naar Nederlands recht.
Datum
Link
Toelichting Summier overzicht van dit procedure dossier. Mail hier of blog hier uw suggesties
18 juni 2014 Uitspraak RvS 2e Beroepschrift De RvS verklaart zichzelf onbevoegd en verwijst nu expliciet naar de civiele rechter. Het deert de RvS kennelijk niet om in haar eerdere uitspraken de 'tover'woorden 'handhaving', 'bestuursdwang' en 'rechtsoordeel' te verlangen en daar nu geheel aan voorbij te gaan. Het deert de RvS kennelijk ook niet daarmee te handelen in strijd met haar vaste jurisprudentie inzake handhavingsverzoeken, rechtsoordelen en LJN: BL96518 van 31-03-2010 inzake Velzen naast het wettelijk voorschrift in art. 8.41 a AWB geschillen zoveel mogelijk definitief te beslechten. Ook het schriftelijk aangetoonde ambtsmisdrijf van de minister en haar eigen verplichting als openbaar college daarvan onverwijld aangifte te doen, lapt de RvS aan haar laars. We beraden ons nu op de volgende juridische stappen.
10 april 2014 Pleitaantekeningen Handhavingsverzoek 2 Opgemerkt zij dat de gefundeerdeerde stellingen in deze pleitnota inzake de NSL afstanden tot de wegrand door de aanwezige gemeentelijke ambtenaren hedenochtend niet werden weerlegd. Inzake de metingen langs de Kennedylaan die ook overschrijdingen aantonen werd alleen gezegd dat die metingen geen juridische status hebben.
3 april 2014 Verweerschrift BenW Beroepschrift 2. Uit dit verweerschrift blijkt dat BenW blijft proberen met formele bestuursrechtelijke argumenten dit zeer materiele gezondheidsprobleem in Eindhoven weer onder de tafel te schoffelen.
12 maart 2014 Worden nu alle handhavingsprocedures samengevoegd? Uit dit korte briefje blijkt dat RvS nu heeft besloten verschillende procedures samen te voegen net nu de gemeente besloot het Beroepschrift 2 RvS van 20-12-2013 te behandelen als bezwaarschrift. Na eerdere afwijzingen worden nu zowel het Beroepschrift 2 RvS als het pro forma beroepschrift 2 op 1-4-2014 behandeld in een zitting.
5 maart 2014 Beroepschrift RvS van 20-12-2013 wordt nu bezwaarschrift. Uit dit korte briefje blijkt dat de gemeente heeft besloten het Beroepschrift 2 RvS van 20-12-2013 te behandelen als bezwaarschrift. De bezwaarschriftencommissie wordt weer van stal gehaald. Dat gaat weer maanden duren en dus levensjaren kosten omdat BenW in die tijd niets doet aan het probleem luchtverontreiniging. We zijn benieuwd of de bezwaarschriftencommissie opnieuw een juridische uitweg probeert te vinden zoals met beroepschrift 1 en of BenW wederom niet luistert naar het advies van de bezwaarschriftencommissie toch eens goed te kijken naar de CARII-calculaties die normoverschrijdingen aantonen.
20 februari 2014 RvS verklaart zich niet bevoegd in beroep 2. Uit dit verder niet gemotiveerde briefje blijkt dat inzake het 2e beroepschrift de RvS zich niet bevoegd acht. Kennelijk acht de RvS het eerdere pro forma beroepschrift 2 procedureel voltooid door dit eerst af te wijzen en dan in verzet toe te wijzen. Volgens de normale regels in het bestuurlijke procesrecht moet in die logica BenW nu een nieuw besluit nemen alvorens opnieuw betoep aan te kunnen tekenen. Wij zijn benieuwd.
12 februari 2014 Uitspraak RvS inzake verzet beroepschrift 1. Ook na het verzetschrift inzake het 1e beroepschrift houdt de RvS vast aan haar oordeel dat 'tover'woorden noodzakelijk zijn om bij de Raad van State een inhoudelijk oordeel te krijgen. Dat betekent dat Eindhoven zich nu ook formeel kan voegen bij de lopende klacht bij het EHRM in Straatsburg. Omdat EHRM even later die klacht voor Helmond en Helvoirt niet ontvankelijk verklaarde, wordt gewacht op de afloop van de inhoudelijke behandeling van dit probleem door RvS alvorens een nieuwe klacht in te dienen.
12 februari 2014 Formeel verzoek aan RvS tot het doen van aangifte. Bij dit schrijven deelde de RvS mede dat volgens hun aantekeningen ter zitting appellant niet verzocht om mede te delen of de Raad van State inderdaad aangifte heeft gedaan. Vandaar dit formele verzoek nu aan de Raad van State zelf werd gericht. Voot het vervolg daarop zie de pagina: strafklacht.
11 februari 2014 RvS vernietigt haar eerdere besluit van 15-11-2013 inzake pro forma beroep 2. Dit besluit vernietigt het eerdere RvS besluit van 15-11-2013 inzake het kennelijk niet ontvankelijk verklaren van het pro forma beroepschrift 2 van 15 november 2013. In concreto betekent dit hoogstwaarschijnlijk alleen dat de RvS dit Beroepschrift 2 RvS inhoudelijk gaat behandelen. De zitting is vastgesteld op 10-4 10.30 uur. Gezien de uitnodiging wordt betwijfeld of dit een inhoudelijke ziting gaat worden.
30 januari 2014 Proces-verbaal zitting onvolledig Bij dit schrijven op 30-1-2014 verzocht appellant om een zittingsverslag over met name de kwestie ambtsmisdrijf. Na ontvangst van dit proces-verbaal verzocht appellant dit proces-verbaal aan te vullen met deze vraag: "Heeft de Raad van State inderdaad onverwijld aangifte gedaan zoals art. 162 lid 1 SV juncto art. 355 WvS vereist." Deze vraag is relevant want het antwoord bepaalt of de RvS zich bewust is van de betekenis van de oude Romeinse satire tegen foute overheden: "Quis custodiet ipsos custodes?" ofwel "Wie bewaakt de wachters" van onze rechtstaat?
29 januari 2014 Zitting RvS Verzet 1e Beroepschrift De pleitnota resumeert het verzetschrift tegen het 1e beroepschrift RvS. Als sprake is van ambtsmisdrijf door verder van de wegrand te rekenen dan de wet toestaat, als Janacek met handen en voeten wordt getreden, als EVRM art. 2 geen enkele beleidsvrijheid toelaat, gebiedt Europees recht om rechtsgevolg te aanvaarden ongeacht nationale regels.
23 december 2013 Verzetschrift niet ontvankelijk verklaren pro formaberoep De Raad van State zal zich ook moeten buigen over de vraag of het niet-ontvankelijk verklaren van het Pro Forma Beroepschrift RvS van 11-10-2013 wel verenigbaar is met Europees recht.
19 december 2013 Beroepschrift 2 RvS De Raad van State zal zich nu moeten buigen over ambtsmisdrijf, inhoudelijk moeten vaststellen waarom het NSL ten onrechte geen overschrijdingen laat zien en zich, ongeacht overschrijdingen, verdiepen in de vraag of de zorgplicht van de overheid zich ook uitstrekt beneden die normen als rendabeler alternatieven zoals ondertunneling voorliggen.
15 november 2013 B en W ziet geen reden voor handhavingsmaatregelen Verwijzend naar het NSL stelt de gemeente dat er geen overschrijdingen zijn. Toch blijkt uit het door de Overheid goedgekeurde CAR-systeem dat er wel degelijk overschrijdingen zijn. Het belangrijkste verschil is de afstand tot de wegrand. De wet schrijft duidelijk voor dat nergens overschrijdingen mogen behalve op plaatsen waar het publiek geen toegang heeft. Verder schrijft de wet duidelijk voor dat getoetst moet worden op maximaal 10 meter van de wegrand. Het blijkt dat het NSL langs de Kennedylaan toetst op 20-30 meter van de wegrand. Geen wonder dat het NSL geen overschrijdingen laat zien! Het dringt maar niet door bij BenW dat sterfte door luchtverontreiniging vele malen groter is dan dodelijke verkeersslachtoffers langs de Kennedylaan en dat de bestaande plannen (NOC/Brainport) daar niets serieus aan veranderen en ondertunneling wel. Voor minder geld en een veel betere kosten/baten verhouding. Binnen 6 weken zal beroep bij de RvS worden ingesteld.
15 november 2013 Afwijzend Besluit RvS inzake het Pro Forma ingediende 2e Beroepschrift Het Pro Forma Beroepschrift RvS van 11-10-2013 vroeg alleen om uitstel voor indiening van een definitief beroepschrift. Ook werd zo voorkomen dat RvS het antwoord op bezwaar van 2-9-2013 onverhoopt als terecht non-besluit aanduidde en de fatale termijn van 6 weken voor beroep zou kunnen verlopen met alle mogelijk grote gevolgen. In haar wijsheid besloot RVS dit pro forma karakter te negeren en te concluderen dat ingevolge art. 6:12 AWB pas beroep ingesteld kan worden twee weken na de in gebreke stelling. Deze formele opstelling negeerde de strafrechtelijk aspecten. Er zal verzet worden ingediend bij EHRM om naast art.2 en 6 EVRM ten tweede male te benadrukken hoezeer de RvS haar verplichtingen ex Janacek negeert.
11 november 2013 Verzetschrift tegen 1e Beroepschrift RvS Dit verzetschrift benadrukt sterker dan de eerdere verzetschriften in Helmond en Helvoirt/Haaren het (strafrechtelijk laakbaar) falen van overheden in Brabant bij hun beslissingen infrastructuur. Mogelijk trekt de Raad van State daar lering uit. De zitting RvS over dit verzetschrift vindt plaats op 30 januari 11.45 uur Den Haag Kneuterdijk 22.
4 november 2013 Uitspraak RvS inzake 1e Beroepschrift Zoals viel te verwachten na de uitspraken in Helmond en in Helvoirt/Haaren weer geen rechtsgevolg, dus ongegrond. Binnen 6 weken moet een verzetschrift zijn ingediend om ook op deze wijze in Straatsburg aan te tonen dat de gezondheidsgevolgen van drukke wegen door bebouwde kommen de overheid koud laat.
23 oktober 2013 BenW wil uitstel tot 18-11-2013 BenW vraagt uitstel voor het nemen van een besluit tot 18 november 2013.
11 oktober 2013 Pro Forma Beroepschrift RvS Dit pro forma beroepschrift vraagt alleen om uitstel voor indiening van een definitief beroepschrift. Tevens is gewezen op de strafrechtelijke aspecten.
9 oktober 2013 In Gebreke stelling BenW Op 8-10-2013 ontving de BVBH kopie van dit schrijven van IenM die mededeelde geen rol te hebben in dit dossier. I.v.m. de deadline voor beroep RvS, zal tijdig een pro forma beroepschrift worden verzonden. De gemeente krijgt 2 weken de tijd alsnog aan het oorspronkelijke handhavingsverzoek te voldoen. Gebleken is dat IenM welbewust de afstanden tot de wegrand veel ruimer neemt dan wettelijk toegestaan. Dat is een ambtsmisdrijf ingevolge art. 355 lid 4 WvS. Artikel 162 Sv verplicht o.a. BenW onverwijld aangifte te doen.
2 september 2013 Antwoord op Bezwaar Als antwoord op het bezwaarschrift stelt BenW dat geen besluit is genomen maar alleen is doorverwezen naar het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Kortom, een nieuwe poging van BenW Eindhoven burgers het bestuurlijke moeras in te krijgen i.p.v. te handelen. Binnen 6 weken moet nu beroep volgen bij de Raad van State wegens het ontbreken van een besluit.
11 augustus 2013 Bezwaar tegen afwijzing Opnieuw wordt verwezen naar het wettelijke gegeven dat art. 5.9 van de Wet Milieubeheer alleen BenW verantwoordelijk stelt bij normoverschrijding en dat het arrest Janacek al bij dreiging van overschrijding onmiddelijke actie verlangt.
5 juli 2013 Afwijzing Handhavingsverzoek Dit keer verwijst BenW naar de Minister die verantwoordelijk zou zijn voor de gezondheid van omwonenden langs de Kennedylaan. BenW dus niet? Kennelijk helpen de 'tover'woorden die de Raad van State voorstelde onvoldoende. Dus volgt binnenkort weer bezwaar en daarna weer beroep bij de Raad van State.
4 juni 2013 Brief aan BenW Eindhoven De RvS laat wel erg lang op zich wachten. Gezien het advies van de Raad van State inzake Helmond(N270), is nu een handhavingsverzoek aan BenW gericht resp. een rechtsoordeel gevraagd. Hopelijk helpen deze geadviseerde 'tover'woorden. Het handhavingsverzoek is gebaseerd op nieuwe berekeningen + metingen over overschrijding luchtverontreinigingsnormen langs de Kennedylaan. De berekeningen met de nieuwe CARII versie 11 en over het jaar 2015 als de tijdelijke ontheffing voor NO2 afloopt. De metingen zijn door de gemeente verricht en hier zichtbaar.
17 januari 2013 Beroepschrift RvS Dit beroepschrift Raad van State geeft voldoende argumenten om het wel zeer formele argument 'geen rechtsgevolg' te weerleggen. Los daarvan zou het een slechte zaak zijn als onze hoogste rechterlijke instantie geheel voorbij gaat aan de gezondheidseffecten voor omwonenden van een zeer drukke verkeersweg als er voldoende geld is om dat adequaat via ondertunneling op te lossen.
1 januari 2013 Rekenmodel CARII Er blijken in 2013 nog steeds mensen te bestaan, ook bij de afd. Milieu van de Gemeente, die niet geloven dat er sprake is van overschrijding luchtverontreinigsnormen langs de Kennedylaan. Daarom nodigen we iedereen uit dit zelf te onderzoeken. Deze link geeft met de gebruikersnaam 'vrij_rekenaar@infomil.nl' toegang tot het door de Overheid goedkeurde CARII rekenmodel met helpbestand. Hier volgt een korte gebruiksaanwijzing. Sla eerst dit stratenbestand op in de harde schijf van uw eigen PC. Daarna inloggen, projectnaam en stratenbestand ingeven en de rest wijst zich vanzelf. Als methode de coördinaten van rekenpunten op te sporen adviseren we de Monitoringstool 2011 (coördinaten rechtsonder)en niet de laatste generieke versie.
14 december 2012 Bezwaarschrift niet ontvankelijk BenW verklaarde het bezwaarschrift niet ontvankelijk wegens het ontbreken van rechtsgevolg. Inmiddels heeft de BVBH besloten beroep aan te tekenen bij de Raad van State tegen deze uitspraak op tal van gronden. Opmerkelijk is dat de Bezwarencommissie BenW adviseert wel inhoudelijk op de argumenten in te gaan.
3 december 2012 Dwangsom niet tijdig besluit De maximum termijn van 12 weken uit AWB art. 7.10 lid 1, is veruit overschreden zonder advies bezwarencommissie en zonder besluit Ben W. Als gevolg zijn (zeer bescheiden) dwangsommen verschuldigd. Hopelijk versnelt dat het advies.
15 october 2012 Reactie op Verweerschrift Gemeente Aangetoond wordt op basis van de wettelijk voorgeschreven CARII analyse in het rapport d.d. 7-2-2012 dat de ambtelijke focus op ontheffing tot 1-1-2015 van de NO2 norm van 40ug/m3, irrelevant is. De vraag wordt gesteld waarom de afd. Milieu zoveel tijd nam om die analyse te ontkennen maar niet de enkele minuten om deze analyse na te rekenen. Naast duidelijke Nederlandse wetgeving en jurisprudentie, wordt duidelijke Europese jurisprudentie Janacek ingeroepen. Daaruit blijkt dat de gemeente Eindhoven: “verplicht is om, onder het toezicht van de nationale rechter, binnen het kader van een actieplan en op korte termijn, maatregelen te nemen die geschikt zijn om het risico van overschrijding van de grenswaarden of alarmdrempels, rekening houdend met de feitelijke omstandigheden en alle betrokken belangen, tot een minimum te beperken en geleidelijk terug te keren naar een niveau onder deze waarden of deze drempels.” De gemeente probeert met dwaalsporen in de bestuursrechtspraak een effectief actieplan te vertragen. Gevraagd wordt om een spoedige afhandeling. Iedere maand vertraging betekent immers 1,63 tot 3,25 vermijdbare doden in Eindhoven.
2 october 2012 Verweerschrift Gemeente In dit verweerschrift blijft de afd.Milieu proberen alle dwaalsporen in de bestuursrechtspraak maximaal te benutten.
11 september 2012 Verslag Hoorzitting Uit het verslag van de hoorzitting en de pleitnota's blijkt dat de ambtenaren zich niet verwaardigen inhoudelijk op de materie in te gaan. De bekende dwaalwegen in het bestuursrecht zoals niet ontvankelijk, rechtsgevolg etc. worden ingezet. Er was te weinig tijd beschikbaar om op alle argumenten in te gaan en die uit te diepen.
30 juni 2012 2e in Gebreke Stelling B&W, verzonden 30-7-2012 Gezien de verontwaardiging van de afd. Milieu over de klacht overschrijding luchtverontreinigingsnormen, is gekozen voor uitstel met een bewonersoverleg op 6 september 2012 en een tweede in gebreke stelling.
20 juni 2012 Afdeling Milieu verontwaardigd De afdeling Milieu van de gemeente Eindhoven toont zich verontwaardigd over de in gebreke stelling van 18 juni. Deze brief is op 20 juni ontvangen maar later gedateerd.
18 juni 2012 In gebreke stelling wegens ont­bre­ken besluit B en W Geconcludeerd wordt dat de afd. Milieu de gesignaleerde overschrijdingen normen luchtverontreiniging niet serieus neemt en stelt de gemeente formeel in gebreke om in beroep te kunnen gaan.
5 april 2012 Bezwaarschrift 5-4-2012 Als antwoord op de reactie van de afdeling Milieu van de gemeente Eindhoven, maakt dit bezwaarschrift er op attent dat bij het gemeentelijk actieplan 2006 al bekend was dat er ook na 2015 bij de Kennedylaan overschrijdingen zouden blijven. Ook al zou er geen overschrijding zijn, is de gemeente verplicht tot ingrijpen omdat wonen langs de Kennedylaan leidt tot tenminste 10,2 jaarlijks vermijdbare met verkeersslachtoffers vergelijkbare sterfgevallen.
2 maart 2012 Antwoord afd. Milieu Eindhoven Als antwoord op de Brief Normoverschrijding schrijft de afdeling Milieu dat bewoners zich geen zorgen hoeven te maken. Er is geen overschrijding en het programma luchtkwaliteit en mobiliteit uit 2006 zorgt voor een uitgebreid en samenhangend pakket aan maatregelen. Een autotunnel is geen haalbare en effectieve oplossing en ook niet nodig.
15 februari 2012 Brief B&W Normoverschrijding N.a.v. de gezondheidsaspecten van wonen langs drukke wegen in Brainport, is nader onderzoek verricht of de Europese normen voor luchtvervuiling zijn overtreden. Op 15-2-2012 is B&W Eindhoven geattendeerd op het feit dat dit inderdaad het geval is langs onder meer de Kennedylaan zoals blijkt uit deze bijlage. Als gevolg verplicht de Wet Milieubeheer dat B&W terstond een plan ontwikkelt om daar een eind aan te maken. Uit deze bijlage blijkt dat geldtekort geen wezenlijk probleem hoeft te vormen als er voldoende politieke wil is.