Procedure Overschrijding Luchtverontreinigingsnormen N65 bij Helvoirt
Copyright: Alle auteurs- en databankrechten worden uitdrukkelijk voorbehouden. Online citeren alleen geoorloofd samen met deeplinken. Op papier alleen geoorloofd mits met volledige bronvermelding www.n65.nl en automatische toestemming wederpublicatie alle N65-publicaties op deze site.
Straatsburg/EHRM: Deze bestuurlijke procedure wordt ook vervolgd via een klacht in Straatsburg/EHRM wegens schending art. 2, 8 en 13 alsmede het 1e Protocol EVRM.
Strafklacht: Deze bestuurlijke procedure wordt ook ondersteund via een strafklacht naar Nederlands recht.
Datum
Link
Toelichting Summier overzicht van dit procedure dossier. Mail hier of blog hier uw suggesties
30 januari 2015 Klacht in Straatsburg wederom niet ontvankelijk Opnieuw is de klacht niet ontvankelijk verklaard zonder enige argumentatie. Het feit dat dit lot ook bijna 98% van alle andere klachten trof, is een schrale troost. Nu zowel de Raad van State, Openbaar Ministerie als Straatsburg/­EHRM, dit ernstige ambtsmisdrijf afdoen met for­ma­li­tei­ten, zijn de resterende opties beperkt. Juridisch is nu nog de enige oplossing een zeer kostbare en ver­moe­de­lijk langlopende civiele procedure wegens onrechtmatige over­heids­daad. Het Comité tracht nu de noodzakelijke fondsen te wer­ven. Hopelijk zijn er eerder politieke partijen die hun be­stuur­ders vragen waarom het NSL zodanig ver van de wegrand rekent dat nergens norm­over­schrijdingen zichtbaar zijn (wettelijke norm < 10 meter).
10 december 2014 Ook handhavingsverzoek afgedaan met niet bevoegd volgens RvS Zoals te verwachten was verklaarde de Raad van State zich ook in het handhavingsverzoek niet bevoegd. Kennelijk heeft de Raad van State geen behoefte ernstige fouten van de overheid te corrigeren. Dit ondanks het het feit dat haar eigen jurisprudentie en de wet dat voorschrijven.
1 november 2014 Pleitaantekeningen zitting 20-11-2014 Alle Brabantse bestuurders gaan, net als B&W in Haaren, geheel voorbij aan schriftelijk onweerlegbaar bewijs dat de minister welbewust strafwaardig handelt in strijd met o.a. de Wet Milieubeheer. Overal wordt verder van de wegrand getoetst dan de wettelijke normen toestaan. Ook onze hoogste rechterlijke instanties (Raad van State en Hof Den Bosch) laten dit over hun kant gaan. De gevolgen zijn ernstig qua gezondheid en infrastructurele misinvesteringen voor bijv. de N65 in Vught en Helvoirt. De Raad van State weigerde bij de 6 vorige zittingen over dit onderwerp inhoudelijk op deze wetsovertreding in te gaan. Ook weigerde de Raad van State nakoming van haar verplichting ex. art. 162 lid 1 Wetboek Strafvordering onverwijld aangifte te doen. Om die reden heeft het Comité besloten niet meer op de zitting van 20-11-2014 te verschijnen.
26 november 2014 Klacht Straatsburg ingediend +
Producties
De staatssecretaris en alle leden van de Commissie Leefomgeving van de 2e Kamer onderstreepten op 6-11 het belang van een optimale leefomgeving. Om onbegrijpelijke redenen werd het ambtsmisdrijf dat de minister bewust verder van de wegrand toetst dan wettelijk toegestaan, niet besproken. Toch is dit een ernstige aantasting van de leefomgeving die bij meerdere kamerleden bekend is gemaakt. Nu moet Straatsburg maar oordelen over een schriftelijk vast gelegde belangrijke en onweerlegbare wetsovertreding van een minister met grote gevolgen voor de gezondhed van omwonenden aan drukke wegen.
1 november 2014 Pleitaantekeningen zitting 20-11-2014 Alle Brabantse bestuurders gaan, net als B&W in Haaren, geheel voorbij aan schriftelijk onweerlegbaar bewijs dat de minister welbewust strafwaardig handelt in strijd met o.a. de Wet Milieubeheer. Overal wordt verder van de wegrand getoetst dan de wettelijke normen toestaan. Ook onze hoogste rechterlijke instanties (Raad van State en Hof Den Bosch) laten dit over hun kant gaan. De gevolgen zijn ernstig qua gezondheid en infrastructurele misinvesteringen voor bijv. de N65 in Vught en Helvoirt. De Raad van State weigerde bij de 6 vorige zittingen over dit onderwerp inhoudelijk op deze wetsovertreding in te gaan. Ook weigerde de Raad van State nakoming van haar verplichting ex. art. 162 lid 1 Wetboek Strafvordering onverwijld aangifte te doen. Om die reden heeft het Comité besloten niet meer op de zitting van 20-11-2014 te verschijnen.
23 juni 2014 Verweerschrift BenW Haaren Inzake dit 2e beroepschrift betoogt B en W Haaren opnieuw met tal van bijna ridicule argumenten niet bevoegd te zijn en dat het beroepschrift overigens niet ontvankelijk is. Gezien de recente uitspraken van de RvS inzake Helmond en Eindhoven, zal de RvS dit 2e beroepschrift met andere argumenten ook wel afwijzen.
28 mei 2014 RvS wijst beroep tegen Startbeslissing af Voor haar afwijzing gebruikt de RvS discutabele formele en feitelijke gronden. De RvS gaat geheel voorbij aan onrechtmatig overheidshandelen dat in strijd met de wet te ver van de wegrand rekent. Ook laat de RvS het handelen in strijd met eigen beleidsregels in de codes Oei en Maatschappelijke Participatie passeren. De RVS staat daarnaast termijnoverschrijding bij overheden wel toe die zij bij burgers genadeloos afstraft. Afhankelijk van de overige rechtsgangen bij RVS en het Hof den Bosch is er nog 6 maanden tijd om te besluiten tot een gang naar Straatsburg.
19 april 2014 Beroepschrift 2e Handhavingsverzoek vervolg Dit beroepschrift herhaalt enerzijds de argumenten uit het eerdere beroepschrift maar voegt daar weer enkele interessante feiten en argumenten aan toe.
10 april 2014 Pleitaantekeningen Startbeslissing N65 Opgemerkt zij dat de gefundeerdeerde stellingen in deze pleitnota inzake de NSL afstanden tot de wegrand door IenM hedenochtend niet werden weerlegd.
8 april 2014 Besluit Gemeente Haaren Handhavingsverzoek 2 BenW verschuilt zich nu niet langer achter IenM maar achter het NSL met de constatering dat er geen overschrijding is. Daarmee schaart Haaren zich in de gelederen van Helmond en Eindhoven. Een beroepschrift zal op korte termijn worden ingediend.
4 april 2014 Besluit Gemeente Haaren Handhavingsverzoek 2 Omdat de beslistermijn van 6 weken na de uitspraak RvS inzake het 2e Beroepschrift dat B&W een nieuw besluit moet nemen is verlopen, is deze in gebreke stelling verzonden.
18 februari 2014 Reactie op Verweerschrift IenM inzake Startbeslissing Deze reactie zet uiteen dat het nieuwe besluit op bezwaar van 12-2-2014 niet binnen 8 weken na het Bezwaarschrift van 14-10-2013 werd genomen. Als gevolg is sprake van een fictief besluit om de Startbeslissing aan te passen aan de wettelijke eisen. Ook overigens is het beroep op niet ontvankelijkheid strijdig met diverse AWB-bepalingen. Op 26-2-2014 is opgeroepen voor een zitting op 10-4-2014 om 10.00 uur.
14 februari 2014 Verweerschrift IenM weigering aanpassing Startbeslissing Dit verweerschrift biedt excuses aan voor een fout in het interne postsysteem bij IenM. Vervolgens tovert IenM een nieuw besluit op bezwaar van 12-2-2014 uit de hoed waarin het bezwaarschrift van 14 oktober 2013 alsnog niet-ontvankelijk wordt verklaard op formele gronden. Het spelletje verstoppertje spelen bij IenM door inhoudelijke discussies te ontwijken gaat dus nog steeds door. De formele gronden zullen worden aangevochten in een deze maand te verzenden aanvullend beroepschrift. (Niet alle bijlagen bij dit verweerschrift IenM die al op deze site staan, zijn meegescanned.)
4 februari 2014 Uitspraak RvS 2e Beroepschrift Deze relatief snelle (binnen 3,5 maand) uitspraak verklaart het beroep van het Comité kennelijk gegrond. De gemeente moet nu een nieuw besluit nemen. We zijn benieuwd of B&W nieuwe manoeuvres verzint om zich te onttrekken aan haar verplichtingen inzake de gezondheid van haar burgers. Daarbij ook nog handelend in strijd met de wet die zegt dat nergens tussen 0-10 meter van de wegrand overschrijdingen mogen bestaan. Mogelijk betekent dat ook dat de RvS zich bewust wordt van de betekenis van de oude Romeinse satire tegen foute overheden: "Quis custodiet ipsos custodes?" ofwel "Wie bewaakt de wachters" van onze rechtstaat? De komende uitspraken inzake de andere lopende procedures (IenM, BenW Eindhoven en Helmond) zullen het leren.
8 januari 2014 Beroepschrift weigering IenM aanpassing Startbeslissing N65 Dit beroepschrift bij de RvS herhaalt het bewijs voor ambtsmisdrijf door verder van de wegrand te rekenen dan de wet toestaat. Serieuze dwangsommen moeten IenM dwingen het NSL aan te passen, halt toe te roepen aan ruim 1,3 Miljard onrendabele Brabantse infrastructuurprojecten (N279/Ruit/N69) en de startbeslissing N65 aan te passen.
2 december 2013 Antwoord IenM verzoek aanpassing Startbeslissing N65 Ook het Ministerie van Infrastructur en Milieu (IenM) ontwijkt ieder inhoudelijk antwoord. Het kennelijke doel is via de bekende bestuurlijke escape-routes, een inhoudelijke uitspraak van de RvS te voorkomen. Zo hoopt IenM ongestoord door liefst 2 wettelijk voorgeschreven rode stoplichten (maximaal 0 en 10 meter van de wegrand meten en rekenen) te blijven rijden en aan strafvervolging wegens ambtmisbruik te ontkomen. Hoe de RvS dat gaat oppakken is afwachten. Er is tijd voor beroep tot half januari 2014.
20 november 2013 Antwoord BenW op Handhavingsverzoek Wederom ontwijkt BenW Haaren het inhoudelijke debat met de bekende bestuurlijke escape-routes. Het schijnt niet door te dringen dat de sterfte door luchtverontreiniging langs de N65 vele malen groter is dan dodelijke verkeersslachtoffers. Het fietstunneltje van de wethouder lost niets op en blokkeert de goede lange termijnoplossing: ondertunneling.
16 oktober 2013 Beroepschrift Raad van State Handhavingsverzoek Dit 2e beroepschrift baseert zich op overschrijdingen in 2015 en het voorgeschreven gebruik van 'tover'woorden. Indien de Raad van State zich ditmaal wel aan haar eigen jurisprudentie houdt, zou nu wel een inhoudelijke beoordeling moeten plaatsvinden.
14 oktober 2013 Bezwaarschrift weigering aanpassing Startbeslissing N65 Dit bezwaarschrift attendeert de Minister op een ambtsmisdrijf ingevolge art. 355 lid 4 WvS. Opzettelijk afstanden tot de wegrand verder plaatsen dan wettelijk is toegestaan, suggereert het publiek (+ Raad van State en andere overheden) een veel te mooi beeld van luchtverontreiniging langs drukke wegen door bebouwde kommen. Mede daarom is de Startbeslissing N65 strijdig met de Wet Milieubeheer c.q. RBL 2007 c.q. Richtlijn 2008/50/EU, Code Maatschappelijke Participatie, Handreiking MIRT-verkenning en de Richtlijnen Oei.
29 september 2013 Bezwaar wederom afgewezen Conform verwachting heeft B&W wederom besloten het bezwaar tegen het niet honoreren van dit handhavingsverzoek luchtverontreinigingsnormen afgewezen. Dat betekent dat binnen 6 weken wederom beroep bij de Raad van State moet worden ingediend.
19 september 2013 Discussie met Ministerie over NSL Het Ministerie IenM weigert de Startbeslissing N65 aan te passen met vooral een beroep op het NSL. Toch blijkt uit de stukken duidelijk dat dit NSL o.a. via een veel grotere afstand tot de wegrand dan wet en richtlijn expliciet voorschrijven, zodanig is opgezet dat vrijwel nooit overschrijdingen zichtbaar worden. Zo wordt het publiek (+ Raad van State) bewust een veel te mooi beeld van luchtverontreiniging langs drukke wegen voorgehouden. In strafrechtelijke taal, een ambtsmisdrijf (art. 355 lid 4 WvS) dus. Artikel 162 Sv verplicht alle "openbare colleges en ambtenaren die in de uitoefening van hun bediening kennis krijgen van een misdrijf met de opsporing waarvan zij niet zijn belast, daarvan onverwijld aangifte te doen." Die verplichting geldt dus ook voor de 2e Kamer en alle ambtenaren. We zijn benieuwd welke colleges van BenW, GS en welke ambtenaren uit Brabant het aandurven onverwijld aangifte te doen. Eind oktober moet een bezwaarschrift zijn ingediend.
10 september 2013 Discussie met Ministerie over NSL Het Ministerie IenM stuurde op 25-7-2013 deze brief met de stelling dat het NSL de normen luchtverontreiniging afdoende weergeeft. Het Comité toont in dit schrijven d.d. 6-8-2013 aan dat dit geenzins het geval is. Het Ministerie IenM reageerde in deze brief d.d. 3-9-2013 waarop het Comité in dit vervolgschrijven d.d. 10-9-2013 er op wijst dat ook het Ministerie zich aan de wet moet houden en via het NSL de bevolking geen onjuist beeld mag voorhouden.
2 september 2013 Aangetekend verzoek aan Minister IenM Uit dit antwoord van de Minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) op deze Kamervragen over de Startnotitie N65, blijkt dat de minister zich van (eigen) regelgeving niets aantrekt en doordrukt. In onze aangetekende reactie hebben we steekhoudende argumenten aangevoerd als bewijs en verzocht om aanpassing van de Startnotitie. Onze verwachting is dat de minister net als onze wethouder nu ook een juridisch kat en muis spel begint dat alleen de 2e Kamer kan doorbreken (als daar een meerderheid voor te porren is).
14 augustus 2013 Besluit RvS,geen rechtsgevolg De RvS houdt vast aan haar mening dat geen sprake is van rechtsgevolg. De RvS verklaart zich onbevoegd te oordelen over het verzoek tot het vaststellen van een plan zoals bedoeld in art. 5.9 Wet Milieubeheer. Dat dit vriendelijk geformuleerde verzoek bedoeld was om een einde te maken aan de geconstateerde overschrijding van de normen luchtverontreiniging met ernstige gevolgen voor de gezondheid van omwonenden, ziet de RvS over het hoofd. Daarvoor hadden volgens de RvS de minder vriendelijke termen 'bestuursdwang', 'last onder dwangsom' en 'rechtsoordeel' gebruikt moeten worden. Er zijn nu 3 opties om concrete actie af te dwingen. 1. Naar de civiele rechter wegens onrechtmatige overheidsdaad. 2. Het verzoek is inmiddels herhaald in meer dwingende termen om daarna weer bestuursrechtelijk in beroep te gaan. 3. Klacht indienen bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM)in Straatsburg.
5 augustus 2013 Bezwaarschrift Afwijzing Handhavingsverzoek Naast een strafklacht is op 5 augustus 2013 bezwaar ingediend tegen het BenW besluit dat de Minister verantwoordelijk zou zijn. Dit keer met extra 'tover'woorden, opnieuw verwijzend naar art. 5.9 Wet Milieubeheer die BenW verantwoordelijk stelt en naar ro. 42 uit Janacek. Interessant is ook deze brief van IenM met de gebruikelijke verdediging dat het NSL goed is en geen overschrijdingen constateert. Uit dit antwoord blijkt dat NSL strijdig is met nationale en Europese wet- en regelgeving en aldus, bijna per definitie, nooit overschrijdingen zal berekenen.
19 juli 2013 Pleitaantekeningen RvS Deze hoorzitting maakte nogmaals duidelijk dat sprake was van 'rechtsgevolg' en dat het gebruik van 'tover'woorden strjdig is met Janacek.
8 juli 2013 Afwijzing Handhavingsverzoek Dit keer verwijst BenW (opnieuw) naar de Minister die verantwoordelijk zou zijn voor de gezondheid van omwonenden langs de N65. BenW dus niet? Kennelijk helpen de 'tover'woorden die de Raad van State voorstelde onvoldoende. Dus volgt binnenkort weer bezwaar en daarna weer beroep bij de Raad van State.
30 mei 2013 Brief aan BenW Haaren Gezien het advies van de Raad van State inzake Helmond(N270) heeft het Comité nu een handhavingsverzoek aan BenW gericht resp. een rechtsoordeel gevraagd. Misschien helpen dit keer deze geadviseerde 'tover'woorden. Dit is gebaseerd op nieuwe berekeningen over overschrijding luchtverontreinigingsnormen langs de N65. Dit keer met de nieuwe CARII versie 11 en over het jaar 2015 waar de tijdelijke ontheffing voor NO2 afloopt.
16 maart 2013 Verzetschrift tijdig ingediend Dit verzetschrift stelt dat het gaat een verzoek tot handhaving dan wel aanvraag tot een beschikking of rechtsoordeel in de zin van AWB art. 1:3. Volgens vaste jurisprudentie dient dan handhaving te volgen of een gemotiveerde uitspraak over de verplichting van de gemeente een actieplan op te stellen om een einde te maken aan de overschrijding luchtverontreinigingsnormen. Inmiddels is bevestigd dat de zitting zal plaatsvinden op vrijdag 19 juli 2013 11.30 uur in Den Haag.
7 februari 2013 RvS verklaart beroep ongegrond De Raad van State verklaarde het beroep 'kennelijk ongegrond'. Net als in Helmond. Dat betekent dus verzet aantekenen. Indien RvS ook na dit verzet volhardt in haar weigering inhoudelijk te oordelen, lijkt een gang naar Straatsburg(EHRM) onvermijdelijk.
1-1-2013 Rekenmodel CARII Er blijken in 2013 nog steeds mensen te bestaan die niet geloven dat er sprake is van overschrijding luchtverontreinigsnormen langs de N65. Daarom nodigen we iedereen uit dit zelf te onderzoeken. Deze link geeft met de gebruikersnaam 'vrij_rekenaar@infomil.nl' toegang tot het door de Overheid goedkeurde CARII rekenmodel met helpbestand. Hier volgt een korte gebruiksaanwijzing. Sla eerst dit stratenbestand op in de harde schijf van uw eigen PC. Daarna inloggen, projectnaam en stratenbestand ingeven en de rest wijst zich vanzelf. Als methode de coördinaten van rekenpunten op te sporen adviseren we de Monitoringstool 2011 (coördinaten rechtsonder)en niet de laatste generieke versie.
15 october 2012 Verweerschrift Gemeente Dit verweerschrift probeert alle dwaalsporen in de bestuursrechtspraak maximaal te benutten. Inhoudelijk wordt opzettelijk niet op de overschrijding luchtverontreinigingsnormen ingegaan. Als excuus wordt vooral het NSL gebruikt. Dit ondanks het antwoord van de Minister in zijn schrijven d.d. 24 februari 2012 dat: "Het in het NSL gehanteerde toepasbaarheids- en blootstellingscriterium is veel ruimer dan het zeer beperkte criterium in de Wet Milieubeheer art. 5.9 en de Richtlijn 2008-50-EGoet" Kan de Raad van State dit gemeentelijke handelen strijdig met deze uitspraak van de Minister en Europese jurisprudentie toelaten? Ondanks in Helvoirt circa 2-6 met verkeersdoden vergelijkbaar vermijdbare sterfgevallen per jaar! In Vught zeker niet minder!
12 augustus 2012 Beroepschrift Raad van State Naast duidelijke Nederlandse wetgeving en jurisprudentie inzake art. 5.9 Wet Milieubeheer, wordt duidelijke Europese jurisprudentie Janacek ingeroepen. Daaruit blijkt dat de gemeente Haaren: “verplicht is om, onder het toezicht van de nationale rechter, binnen het kader van een actieplan en op korte termijn, maatregelen te nemen die geschikt zijn om het risico van overschrijding van de grenswaarden of alarmdrempels, rekening houdend met de feitelijke omstandigheden en alle betrokken belangen, tot een minimum te beperken en geleidelijk terug te keren naar een niveau onder deze waarden of deze drempels.” De gemeente probeert met dwaalsporen in de bestuursrechtspraak een effectief actieplan te vertragen.
26 juni 2012 B&W verklaart verzoek om plan niet ontvankelijk Gezien de voorgeschiedenis met deze wethouder was een negatief antwoord wel te verwachten. De enige motivatie voor deze niet-ontvankelijkheid is een verwijzing naar dit arrest RvS. Dat betrof een volstrekt andere situatie waar wel een plan lag. In Helvoirt is geen plan, de wethouder blijft in staat van ontkenning verkeren. Beroep bij de RvS zal dus worden ingesteld.
18 juni 2012 In Gebreke Stelling B&W Haaren Om te voorkomen dat de problemen van overschrijding luchtverontreinigingsnormen langs de N65 in het ronde archief verdwijnen, is de gemeente Haaren in gebreke gesteld. Dat betekent antwoorden binnen 14 dagen of beroep bij de Raad van State met verzoek voor een dwangsom.
23 maart 2012 Bezwaar in behandeling Met bekwame ambtelijke spoed reageerde B&W reeds op 23-3-2012 dat over uiterlijk 12 weken uitspraak op bezwaar volgt.
19 maart 2012 Formeel Bezwaar tegen ont­bre­ken besluit B en W Op 29 december 2011 signaleerde het Comité in deze Brief aan BenW + bijlage overschrijding van luchtverontreinigingsnormen in de bebouwde kom van Helvoirt. Art. 5.9 lid 1 Wet Milieubeheer verlangt dan een plan van B&W om aan die overschrijding een eind te maken. In een Brief van BenW d.d. 6-2 deelde B&W mede dat Rijkswaterstaat (RWS) bevoegd gezag is in deze. In een Brief aan BenW d.d. 15-2-2012 bracht het Comité begrip op voor de noodzaak van serieus onderzoek en verzocht een hernieuwd besluit uiterlijk binnen 8 weken, te rekenen vanaf 16-01-2012. In een Brief van BenW d.d. 27-2-2012 herhaalde B&W dat RWS bevoegd gezag is. Op 29-3-2012 is een afspraak bij RWS gemaakt. Uit een mailwisseling blijkt dat RWS zich op het standpunt stelt dat in de bebouwde kom van Helvoirt sprake is van SRM2 (open, gewoonlijk buitenstedelijk, gebied waar de bebouwing relatief ver van de weg staat). Het Comité stelt het tegenovergestelde waardoor SRM1 toepasbaar is. Uitsluitend tot behoud van recht is formeel bezwaar d.d. 19 maart gemaakt tegen het ontbreken van het besluit zoals op 29-12-2011 gevraagd.
januari 2012 Pomphuiske/Haarens Klokje januari 2012 Deze bijdrage handelt over het recente gesprek met de wethouder waaruit geen voortgang of aktie blijkt inzake het autotunnelplan. Integendeel. De brief B&W norm­over­schrij­ding 29-12-2011 is hopelijk nu wel aanleiding een serieus plan voor een overdekte auto­tunnel op te stellen. Ook andere scenario's zijn echter mogelijk. Als verder overleg daarover ook niet helpt, resteert helaas slechts de optie bestuurlijk te gaan procederen over de gezondheidsaspecten van de N65.
29 december 2011 Brief B&W Normoverschrijding N.a.v. de verhoogde sterfte in Helvoirt is nader onderzoek verricht of de Europese normen voor luchtvervuiling zijn overtreden. Op 29-12-2012 is B&W Haaren via deze studie geattendeerd op het feit dat dit inderdaad het geval is. Als gevolg verplicht de Wet Milieubeheer dat B&W terstond een plan ontwikkelt om daar een eind aan te maken. Uit deze bijlage blijkt dat geldtekort geen wezenlijk probleem hoeft te vormen als er voldoende politieke wil is.