Procedure Overschrijding Luchtverontreinigingsnormen N270/Traverse in Helmond
Copyright: Alle auteurs- en databankrechten worden uitdrukkelijk voorbehouden. Online citeren alleen geoorloofd samen met deeplinken. Op papier alleen geoorloofd mits met volledige bronvermelding en automatische toestemming wederpublicatie alle N270/N279/Traverse-publicaties op deze site.
Straatsburg/EHRM: Deze bestuurlijke procedure wordt ook vervolgd via een klacht in Straatsburg/EHRM wegens schending art. 2, 8 en 13 alsmede het 1e Protocol EVRM.
Strafklacht: Deze bestuurlijke procedure wordt ook ondersteund via een strafklacht naar Nederlands recht.
Datum
Link
Toelichting Summier overzicht van dit procedure dossier. Mail hier of blog hier uw suggesties
18 juni 2014 Uitspraak RvS 2e Beroepschrift De RvS verklaart het beroep niet ontvankelijk en verwijst nu expliciet naar de civiele rechter. Het deert de RvS kennelijk niet om in haar eerdere uitspraken de 'tover'woorden 'handhaving', 'bestuursdwang' en 'rechtsoordeel' te verlangen en daar nu geheel aan voorbij te gaan. Het deert de RvS kennelijk ook niet daarmee te handelen in strijd met haar vaste jurisprudentie inzake handhavingsverzoeken, rechtsoordelen en LJN: BL96518 van 31-03-2010 inzake Velzen naast het wettelijk voorschrift in art. 8.41 a AWB geschillen zoveel mogelijk definitief te beslechten. Ook het schriftelijk aangetoonde ambtsmisdrijf van de minister en haar eigen verplichting als openbaar college daarvan onverwijld aangifte te doen, lapt de RvS aan haar laars. We beraden ons nu op de volgende juridische stappen.
10 april 2014 Pleitaantekeningen Handhavingsverzoek 2 Opgemerkt zij dat de gefundeerdeerde stellingen in deze pleitnota inzake de NSL afstanden tot de wegrand door de aanwezige gemeentelijke ambtenaren hedenochtend niet werden weerlegd.
31 januari 2014 Verweerschrift Helmond Dit verweerschrift stelt dat appellant rekende op 1 meter van de wegrand, quod non en dat het NSL zaligmakend zou zijn, quod non. Ook gaat dit verweerschrift geheel voorbij aan de uitspraak van de Minister dat het NSL op minimaal 10 meter van de wegrand rekent. Dit geheel in strijd met de wettelijke voorschriften. Die zeggen nu eenmaal dat nergens tussen 0-10 meter van de wegrand overschrijdingen mogen bestaan. Op 26-2-2014 is opgeroepen voor een zitting op 10-4-2014 om 11.00 uur.
16 december 2013 Beroepschrift 2 RvS De Raad van State zal zich nu moeten buigen over ambtsmisdrijf, inhoudelijk moeten vaststellen waarom het NSL ten onrechte geen overschrijdingen laat zien en zich, ongeacht overschrijdingen, verdiepen in de vraag of de zorgplicht van de overheid zich ook uitstrekt beneden die normen als rendabeler alternatieven zoals ondertunneling voorliggen.
6 november 2013 Afwijzing 2e Bezwaarschrift BenW wijst dit 2e bezwaarschrift wederom af, blijft verwijzen naar het NSL en beperkt zich tot NO2. De bezwarencommissie riep hetzelfde. Die presteert het zelfs om een lopende klacht van 22 pagina's over dit thema in Straatsburg als kennelijk ongelezen arrest aan te duiden. BenW gaat geheel voorbij aan het feit dat overschrijdingen zijn berekend met CARII binnen 10 meter van de wegrand zoals de wet voorschrijft met dezelfde verkeersintensiteiten als NSL. Ook de geconstateerde overschrijdingen benzeen en fijn stof worden gemakshalve even vergeten. Geen wonder dat het NSL geen overschrijdingen laat zien! Het dringt maar niet door bij BenW dat sterfte door luchtverontreiniging vele malen groter is dan dodelijke verkeersslachtoffers langs de N270 en dat de bestaande plannen (NOC/Brainport) daar niets serieus aan veranderen en ondertunneling wel. Voor minder geld en een veel betere kosten/baten verhouding. Binnen 6 weken zal beroep bij de RvS worden ingesteld.
11 oktober 2013 Aanvullend schrijven aan BenW Inmiddels heeft een zitting van de bezwarencommmissie plaatsgevonden op dinsdag 10 september. Daar is ook de klacht EHRM overlegd. Ondanks eerdere verzoeken kon pas op 12 september 2013 een gesprek plaatsvinden over de merkwaardige discrepantie tussen de NSL-waarden en direct berekende waarden via CARII. Het verschil zit in de gebruikte verkeersintensiteiten en afstanden tot de wegrand. Omdat op de lwaliteiten van de gebruikte bronnen voor verkeersintensiteiten wel af te dingen valt, zijn nieuwe berekeningen uitgevoerd, ditmaal met de intensiteiten uit NSL. Wederom kwamen overschrijdingen te voorschijn. Ook is gewezen op de strafrechtelijke aspecten.
4 augustus 2013 Bezwaarschrift Afwijzing Handhavingsverzoek Dit bezwaar richt zich tegen het BenW besluit dat de verlaagde Nederlandse NO2 normen pas 1-1-2015 van kracht worden. Op onze vragen waarom de huidige normen fijn stof en benzeen niet gehandhaaft worden,volgde geen antwoord. Dit bezwaarschrift gebruikt extra 'tover'woorden, verwijst opnieuw naar art. 5.9 Wet Milieubeheer die BenW verantwoordelijk stelt en naar ro. 42 uit Janacek.
2 juli 2013 Afwijzing Handhavingsverzoek Dit keer verklaarde BenW dat actie onnodig was want pas op 1 januari 2015 geldt de grenswaarde voor NO2. Kennelijk weet BenW niet dat deze tijdelijke Nederlandse uitzondering voor NO2 alleen politiek opportunisme is dat zeker niet bevorderlijk is voor de gezondheid. Op schriftelijke vragen over de overschreden grenswaarden voor PM10 en benzeen, volgen geen antwoorden tot heden en die worden ook niet verwacht. Kennelijk helpen de 'tover'woorden die de Raad van State voorstelde onvoldoende. Dus volgt binnenkort weer bezwaar en daarna weer beroep bij de Raad van State.
4 juni 2013 Brief aan BenW Helmond Gezien het advies van de Raad van State inzake Helmond(N270), is nu een handhavingsverzoek aan BenW gericht resp. een rechtsoordeel gevraagd. Hopelijk helpen deze geadviseerde 'tover'woorden. Dit is gebaseerd op nieuwe berekeningen over overschrijding luchtverontreinigingsnormen langs de N270. Dit keer met de nieuwe CARII versie 11 en over het jaar 2015 als de tijdelijke ontheffing voor NO2 afloopt.
17 april 2013 Verzet ongegrond volgens de Raad van State De RvS houdt vast aan haar mening dat geen sprake is van rechtsgevolg. De RvS verklaart zich onbevoegd te oordelen over het verzoek tot het vaststellen van een plan zoals bedoeld in art. 5.9 Wet Milieubeheer. Dat dit vriendelijk geformuleerde verzoek bedoeld was om een einde te maken aan de geconstateerde overschrijding van de normen luchtverontreiniging met ernstige gevolgen voor de gezondheid van omwonenden, ziet de RvS over het hoofd. Daarvoor hadden volgens de RvS de minder vriendelijke termen 'handhaving', 'bestuursdwang', 'last onder dwangsom' en 'rechtsoordeel' gebruikt moeten worden. Er zijn nu 3 opties om concrete actie af te dwingen. 1. Naar de civiele rechter wegens onrechtmatige overheidsdaad. 2. Het verzoek herhalen in meer dwingende termen en daarna weer bestuursrechtelijk beroep. 3. Klacht indienen bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM)in Straatsburg. Voor dit laatste is nog bijna 6 maanden tijd. Ook combinaties van deze drie opties zullen overwogen worden.
15 maart 2013 Pleitnota Na het aanhoren van de pleitnota, stelde de voorzitter slechts één vraag. Was het verzoek wel gericht op handhaving? Er werd toch alleen een luchtverontreinigingsplan gevraagd? Het voorspelbare antwoord luidde dat het luchtverontreinigingsplan slechts een noodzakelijke voorbereiding vormt van de handhaving. De Wet Milieubeheer is immers duidelijk gericht op het handhaven van luchtverontreinigingsnormen door onmiddellijke maatregelen in de vorm van een plan. De voorzitter concludeerde dat wij bedoelden te zeggen dat plan en handhaving twee kanten waren van dezelfde medaille. Uitspraak over 6 weken. De gemeente Helmond was niet vertegenwoordigd. Er was slechts één rechter.
29 januari 2013 Zittingsdatum verzetschrift De zittingsdatum voor de behandeling van het verzetschrift is aangekondigd voor 15 maart 2013, s'middags 13.45 uur Kneuterdijk 22 Den Haag.
1-1-2013 Rekenmodel CARII Er blijken in 2013 nog steeds mensen te bestaan die niet geloven dat er sprake is van overschrijding luchtverontreinigsnormen langs de N270. Daarom nodigen we iedereen uit dit zelf te onderzoeken. Deze link geeft met de gebruikersnaam 'vrij_rekenaar@infomil.nl' toegang tot het door de Overheid goedkeurde CARII rekenmodel met helpbestand. Hier volgt een korte gebruiksaanwijzing. Sla eerst dit stratenbestand op in de harde schijf van uw eigen PC. Daarna inloggen, projectnaam en stratenbestand ingeven en de rest wijst zich vanzelf. Als methode de coördinaten van rekenpunten op te sporen adviseren we de Monitoringstool 2011 (coördinaten rechtsonder)en niet de laatste generieke versie.
3 december 2012 Verzetschrift Dit verzetschrift betoogt dat het verzoek aan de gemeente een besluit te nemen kwalificeert als verzoek tot handhaving, als verzoek een besluit te nemen dan wel als verzoek tot een rechtsoordeel. Volgens de wet en vaste jurisprudentie dient B&W dan een besluit te nemen en kan zich niet daar aan onttrekken. Bij overschrijding luchtverontreinigingsnormen ontbreekt vrijwel iedere 'margin of appreciation'. Nu ondertunneling aantoonbaar effectiever en voordeliger is dan de bestaande NOC/N279 plannen, is geen sprake van een zorgvuldige besluitvorming dan wel een redelijke belangenafweging. Het Helmondse Luchtkwaliteitsplan 2006 heeft door termijnoverschrijding en tal van andere oorzaken haar rechtskracht verloren. Alleen de Raad van State kan een daadwerkelijk rechtsmiddel garanderen.
30 october 2012 Uitspraak RvS Dat die dwaalsporen talrijk zijn blijkt uit de motivering: 'niet bevoegd'. Binnen 6 weken zullen we in verzet gaan op onder meer de volgende gronden: 1. Er is in Helmond geen actieplan ex.art. 5.9 WM. Er is alleen een verouderd rapport van een ingenieursbureau met die naam waarvan twijfelachtig is of ooit de door AWB afdeling 3.4 voorgeschreven uniforme openbare voorbereidingsprocedure correct is doorlopen, 2. De RvS vergeet haar eigen rechtsoverweging 2.4.3. laatste volzin in de geciteerde uitspraak Velzen. 3. Naast andere argumenten zal met name de vereiste korte termijn uit Janacek en effectieve rechtsbescherming ingezet worden nu niet weersproken is dat het gaat om jaarlijks circa 8 tot 22 vermijdbare sterfgevallen in Helmond. Mocht dat alles niet slagen dan zijn er 2 opties, de civiele rechter (onrechtmatige overheidsdaad) of EHRM (art. 2, 6 en 13 EVRM). In beide gevallen zijn we dan jaren en veel vermijdbare doden verder. Hopelijk zijn er voldoende Helmondse raadsleden die BenW dwingen een andere weg te gaan.
15 october 2012 Verweerschrift Gemeente Dit verweerschrift zet maximaal in op alle dwaalsporen in de bestuursrechtspraak. Inhoudelijk wordt niet op overschrijding luchtverontreinigingsnormen ingegaan. Als excuus wordt vooral het NSL gebruikt. Dit ondanks het antwoord van de Minister in zijn schrijven d.d. 24 februari 2012 dat: "Het in het NSL gehanteerde toepasbaarheids- en blootstellingscriterium is veel ruimer dan het zeer beperkte criterium in de Wet Milieubeheer art. 5.9 en de Richtlijn 2008-50-EGoet" Kan de Raad van State dit gemeentelijke handelen strijdig met deze uitspraak van de Minister en Europese jurisprudentie toelaten? Ondanks per jaar in Helmond circa 8 tot 22 met verkeersdoden vergelijkbaar vermijdbare sterfgevallen!
18 augustus 2012 Beroepschrift Raad van State Dit beroepschrift verwijst naast duidelijke Nederlandse wetgeving en jurisprudentie inzake art. 5.9 Wet Milieubeheer naast Europese jurisprudentie Janacek. Daaruit blijkt dat de gemeente Helmond: “verplicht is om, onder het toezicht van de nationale rechter, binnen het kader van een actieplan en op korte termijn, maatregelen te nemen die geschikt zijn om het risico van overschrijding van de grenswaarden of alarmdrempels, rekening houdend met de feitelijke omstandigheden en alle betrokken belangen, tot een minimum te beperken en geleidelijk terug te keren naar een niveau onder deze waarden of deze drempels.” De gemeente probeert met dwaalsporen in de bestuursrechtspraak een effectief actieplan te vertragen.
10 juli 2012 Reactie B&W op In gebreke stelling BenW stelt in slechts 1 A4'tje dat het NSL een AWB procedure heeft doorlopen, een aanvullend plan niet aan de orde is en voor een tunnelalternatief in de Structuurvisie Brabant niet is gekozen.
25 juni 2012 In gebreke stelling wegens ont­bre­ken besluit B en W Omdat BenW, gezien het antwoord van 22 juni alsmede het ontbreken van een oproep voor een hoorzitting, de gesignaleerde overschrijdingen normen luchtverontreiniging kennelijk niet serieus neemt, wordt de gemeente formeel in gebreke gesteld om in beroep te kunnen gaan. Gewezen wordt op het feit dat het NSL serieuze gebreken kent en niet toepasbaar is op situaties ex. art.5.9 Wet Milieubeheer. Voorts wordt in herinnering gebracht dat in het verleden uw gemeenteraad een tunnelalternatief omarmde maar uiteindelijk tot de conclusie kwam dat de gemeentelijke begroting dat niet toeliet. Door gebruik te maken van de gelden die beschikbaar zijn, voor de NOC/Brainport vervalt dat argument.
19 juni 2012 Antwoord Gemeente Als antwoord op de brief normoverschrijding verwijst B&W naar het NSL. Een autotunnel past niet binnen de Helmondse wegenstructuur.
7 mei 2012 Brief B&W Normoverschrijding N.a.v. de gezondheidsaspecten van wonen langs drukke wegen in Brainport, is nader onderzoek verricht of de Europese normen voor luchtvervuiling zijn overtreden. Op 7-5-2012 is B&W Helmond geattendeerd op het feit dat dit inderdaad het geval is langs onder meer de N270/Traverse zoals blijkt uit deze bijlage. Als gevolg verplicht art. 5.9 Wet Milieubeheer dat B&W terstond een plan ontwikkelt om daar een eind aan te maken. Uit deze bijlage blijkt dat geldtekort geen wezenlijk probleem hoeft te vormen als er voldoende politieke wil is.